Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

III SA/Lu 187/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-07-26

jeden złotych i czterdzieści groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 25 maja 2018 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
i usług w wysokości 23 %, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst...

II SAB/Ol 74/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-06

skomplikowania i obszerności. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...
czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)., Wskazać należy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalił...

II SO/Bk 23/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-03

rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %), co w konsekwencji daje kwotę 295,20 zł., Mając na uwadze niezbędny...

II SAB/Ke 44/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-07-18

za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie adwokata w kwocie...

IV SAB/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-07

ust. 3 powołanego rozporządzenia - o podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23 %, wynoszący 41,40 zł., Niniejsze rozstrzygnięcie podjęto nadto na podstawie...

IV SAB/Gl 25/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-23

rozporządzenia - o podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23 %, wynoszący 41,40 zł., Niniejsze rozstrzygnięcie podjęto nadto na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8...

IV SAB/Gl 166/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-23

- stosownie do § 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia - o podatek od towarów i usług obliczony według stawki 23 %, wynoszący 41,40 zł;, Niniejsze rozstrzygnięcie podjęto...

II SAB/Lu 342/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-16

powiększonej o należny podatek od towarów i usług za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji oraz w kwocie 120 złotych powiększonej...
o należny podatek od towarów i usług za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej., Referendarz sądowy stwierdził, że:, Stosownie do unormowania art. 250 ustawy z dnia 30...

II SAB/Bk 90/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Mając na uwadze niezbędny nakład pracy pełnomocnika...

II SAB/Sz 50/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-19

: odrzucić skargę; 2. przyznać adwokatowi Z. B. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwotę [...], obejmującą należny podatek od towarów...
i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne udzielone skarżącemu A. T. na zasadzie prawa pomocy. A. T. pismem z dnia [...] r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...