Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

I GSK 2960/18 - Wyrok NSA z 2018-12-06

Wodnej w Katowicach w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz Gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1...
w Katowicach wniosek z dnia 14 marca 2016 r. o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości m.in. gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki...

I GSK 524/19 - Wyrok NSA z 2019-06-06

gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2014 r., które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa i przyznał od Wojewódzkiego...
z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych...

II GSK 3445/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

w Katowicach w przedmiocie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: Fundusz) w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2015 r., WSA wskazał, że w toku...

III SA/Wr 1449/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

we W. (WFOŚiGW) z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior...
z ich klasyfikacją określoną w ewidencji gruntów,, - uchwałę Rady Gminy P. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015,, - dokumentację (deklaracje...

II GSK 3444/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. uchyla...
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w K. (dalej: Fundusz) w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2014 r., WSA...

II GSK 296/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

[...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości postanawia: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć...
utraconych dochodów ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu...

I SA/Wa 2152/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-23

postępowania, a wynikających ze zgromadzonego materiału dowodowego: braku władania przez Skarb Państwa działką numer [...]; opłacania przez M. S. podatku od nieruchomości...
na własność Skarbu Państwa nieruchomości leśnej o powierzchni [...] ha położonej w Nadleśnictwie [...]., Decyzja Ministra Środowiska wydana została w następującym stanie...

II FSK 1833/12 - Wyrok NSA z 2013-05-17

fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny...
Wodnej w K. w przedmiocie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Wojewódzkiego Funduszu...

IV SA/Wa 3615/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-09

w użytkowaniu wieczystym Pana J. S. i Pana T. S. - wspólników [...] w B.,, 2) wniesienia opłat tytułem podatku od nieruchomości za nieruchomość zajętą przez rzekę B. za cały okres...
opłat tytułem podatku od nieruchomości za okres od 1998 r. do 2014 r. za grunt o powierzchni [...] ha, ze wskazaniem stawki podatku w zł za m2 za grunty związane...

IV SA/Wa 2516/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

miesięcznie), podatek od nieruchomości (291 zł), koszy opału (około 4.500 zł)., Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,07 ha., Wnioskodawca wymienił następujące wydatki gospodarstwa domowego: energia elektryczna (274,38 zł), gaz (50 zł miesięcznie), telefon...
1   Następne >   +2   +5   11