Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GSK 749/18 - Wyrok NSA z 2018-11-21

o możliwości wydawania wypisów stawającym., Zakwestionowano zapis, że koszty aktu ponoszą stawający. Wskazano, że art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano, że przepis ten określa konkretny podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych...

VI SA/Wa 1958/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-13

jest przeprowadzenie dowodu z postanowienia z [...] maja 2015 r. umarzającego postępowanie w przedmiocie nieodprowadzenia w ustawowym terminie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych...
należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - nie ujawniła ich, przez co okazała brak lojalności w stosunku do swojego patrona oraz Państwa...

II GSK 761/16 - Wyrok NSA z 2017-11-17

przez wspólników, ustanowienia rady nadzorczej, pobranie w oczywiście niewłaściwej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych i taksy notarialnej) należy uznać za istotne...
kapitału zapasowego, ustanowienia rady nadzorczej, błędnego obliczenia wysokości pobranej taksy notarialnej i podatku od czynności cywilnoprawnych, nie zbadania stanu...

II GSK 3247/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych. Zauważyła, że strony określają w akcie wartość nieruchomości, z tym, że nie wiadomo o jaką wartość chodzi., Zdaniem Komisji...
ciąży na wnioskodawcy, a obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na nabywcy i ewentualna inna wola stron nie ma tu znaczenia., Komisja uznała...

II GSK 1984/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

dotyczących: braku wskazania podstawy prawnej pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku VAT od taksy notarialnej; nieprawidłowego wskazania organów...
, nie odniesienie się do kwestii tego podatku od czynności prawnej. Komisja II stopnia nie zgodziła się ze skarżącą, że sporządzony przez nią projekt pierwszego aktu...

II GSK 2507/15 - Wyrok NSA z 2017-05-09

stronom tego aktu;, - zdająca naruszyła przepis § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności...
, o zwolnieniu czynności objętych projektem aktu notarialnego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, które złożyli stawający, było całkowicie chybione...

II GSK 5545/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

na niepobraniu podatku od darowizny nie wpływają na ważność czynności, lecz są uchybieniami na tyle istotnymi, aby obniżyć ocenę projektowanego aktu., Powyższe błędy - zdaniem...
od czynności cywilnoprawnych, tj. umowy dożywocia. Zastrzeżenia wzbudziła możliwość skutecznego złożenia oświadczenia opiekuna całkowicie ubezwłasnowolnionej co do braku przesłanek...

II GSK 352/13 - Wyrok NSA z 2014-05-22

Egzaminacyjnej II Stopnia, nieprawidłowo został obliczony podatek od czynności cywilnoprawnych (od kwoty dopłaty). Jak podniosła sama zdająca, zgodnie z art. 1 pkt 1 lit...
. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat. Należy...

VI SA/Wa 283/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

: o podatku od czynności cywilnoprawnych, o podatku od spadków i darowizn, a także Ordynacja podatkowa, nie powinny znaleźć się na egzaminie wstępnym na aplikację notarialną. Mając...
, będących źródłami polskiego prawa finansowego należą m. in. przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czy ustawy o podatku...

II GSK 602/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

nie są podatnikami podatku VAT, tym samym podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych., Ponadto, w kontekście brzmienia § 7 projektu aktu i w związku wyżej wymienionymi...
uwagami, trudno uzasadnić, jaka była podstawa pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, pomijając już fakt błędnej podstawy naliczenia tego podatku jako: art. 7 ust. 1...
1   Następne >   +2   6