Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II OSK 799/12 - Wyrok NSA z 2013-08-23

. Zarząd obejmuje więc poszczególne zachowania, czynności podejmowane przez upoważnione do tego podmioty, które odnoszą się do majątku lub jego składników należących...
to sam uprawniony, a więc przyjmuje się, że zarząd obejmuje zarówno wydawanie dyspozycji faktycznych, jak i zawieranie odpowiednich czynności prawnych w imieniu osoby...

II SA/Wr 640/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

. [...] gmina M. Dysonując stosownym upoważnieniem do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel KPPSP w K. G. w dniu [...] r. przeprowadził kontrolę...
rzeczonego budynku, zaś stan faktyczny udokumentowano w sporządzonym na tę okoliczność protokole., Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w przedmiotowym...

II SA/Wa 837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...
opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), dalej...

II SA/Gl 333/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

aby zabudowane urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie, w szczególności sygnalizacji alarmowej pożaru, były poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym...
, oprócz szczegółowego umotywowania każdego z obowiązków wskazał m.in., iż w trakcie prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych Syndyk masy upadłościowej Firmy 'A' Sp...

II SA/Po 502/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-12

miesięcznie) oraz 1,5 rocznej córki. Nie są jednak wystarczające, aby prowadzić dodatkowe czynności związane z wniesieniem odwołań. Koszty utrzymania domu, kredyt, paliwo...
zł i strata [...] oraz jej dochód z innych źródeł w wysokości [...] zł,, - decyzja o wysokości podatku od nieruchomości za 2012r. w kwocie 429 zł, z której wynika...

II SA/Wr 446/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-14

1 pkt 4 i 26 § 4 u.p.e.a. podjął czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych., Uzasadniając przyjęcie grzywny w celu przymuszenia jako środka...
jako czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. W postępowaniach administracyjnych związanych z nieruchomością wspólną występować jako strona będzie tylko wspólnota...

II SA/Po 1791/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-18

administracyjnymi w zw. z §18 ust. 1 pkt 1a) w zw. z §6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie...
zapłatę tej kwoty w dwóch ratach, do 30.03.2003 r. i 30.06.2003 r., pomniejszonych o odpisy z tytułu należnego podatku oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie. Uznając...