Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 1223/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-29

, gdy ich zbywca, bądź też obydwie strony tej czynności cywilnoprawnej są podatnikami podatku VAT. Zauważono jednakże, iż zarówno z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy...
podatku VAT w ogólności, a nie z tytułu dokonania tej, określonej czynności cywilnoprawnej. W konkluzji Izba Skarbowa stwierdziła, że umowa sprzedaży z dnia 21.08.2000 r...

I SA/Ka 1713/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-02-20

. (...) W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zestawienie przepisów kwestionowanej ustawy z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych pozwala stwierdzić, że usługi są traktowane...
kwalifikującej sporne czynności do podkategorii KWiU 74.40.13 - 'usługi reklamowe pozostałe' oraz przepis art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Izba Skarbowa...

I SA/Ka 2059/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-17

poz. 196/ akcentuje się mocno wynikającą z autonomiczności prawa podatkowego potrzebę 'prawno-podatkowej' oceny czynności cywilnoprawnych., Zdaniem Naczelnego Sądu...
Administracyjnego potrzeba taka istnieje nie tylko wówczas, gdy przedmiotem analizy organów podatkowych są czynności podatników zmierzające do niedopuszczalnego obejścia...

I SA/Ka 4/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-04-03

nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, co powoduje, że nie przysługuje prawo do odliczenie podatku naliczonego. Skoro więc do czynności wydania towarów nie stosuje...
nr 11 poz. 50 ze zm./. W uzasadnieniu orzeczenia podano, że w wyniku czynności kontrolnych stwierdzono w Spółce nieprawidłowości mające wpływ na określenie kwoty nadwyżki...

I SA/Ka 1384/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-02-20

Ordynacji podatkowej od dnia dokonania czynności cywilnoprawnej przed notariuszem i od tego też dnia naliczane są od tej zaległości odsetki za zwłokę /art. 53 par. 1 Ordynacji...
oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia opłaty skarbowej za 1996 r. stwierdzono nieprawidłowo ustaloną podstawę wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych co miało wpływ...

I SA/Ka 2356/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-01-22

należnego za dany miesiąc. Wartość netto tych faktur obciążano koszty Spółki. Natomiast nie wykazała przekazania węgla pracownikom jako czynności opodatkowanej podatkiem...
ustawy o podatku VAT pod warunkiem, że podstawa prawną tej czynności są przepisy Kodeksu pracy i obowiązki pracowników i pracodawców bądź postanowienia układów zbiorowych...

I SA/Ka 2248/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-06-18

ust 10 ustawy o podatku od towarów i usług według miejsca czynności, to właściwym byłby w pierwszej instancji Urząd Skarbowy w B.-B., gdyż tam sporządzono notarialnie...
akcyzowym, urzędem skarbowym właściwym dla podatnika w zakresie podatku od towarów i usług jest urząd, na terenie którego wykonywane są czynności objęte ustawą...

I SA/Ka 327/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-14

zdarzenia decydujące o powstaniu takiego uprawnienia. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w S.A. przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej stwierdzono, że Spółka...
zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży wykonała ta Spółka oraz że wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla powstania uprawnienia do obniżenia podatku należnego...

I SA/Ka 389/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-23

, iż w judykaturze oraz w literaturze zgodnie wyjaśniono, iż użyte w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej pojęcie 'czynności cywilnoprawnej' nakazuje odwołanie...
się do przepisów Kodeksu cywilnego, który - jak to wynika z brzmienia jego art. 1 - reguluje stosunki cywilnoprawne, a więc i te, które dotyczą czynności prawnych w rozumieniu...

I SA/Ka 1767/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-09-23

podatkiem od towarów i usług. Spółka w deklaracji VAT-7 za grudzień 2000 r. wykazała jako sprzedaż usług eksportowych czynności wykonywane na rzecz zagranicznego oddziału...
/oddział/ osoby prawnej o ile:, - wykonuje czynności wymienione w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (...),, - samodzielnie sporządza bilans,, - uzyska zgodę...
1   Następne >   +2   5