Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 2211/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-23

Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] kwietnia 2008 r. o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym stwierdzono, że w zeznaniu podatkowym...
[...] za rok 2007 W. M. wykazał łączny dochód (pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz o podatek dochodowy niepomniejszony o składkę na ubezpieczenie...

II GZ 63/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

., jak również z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307)., Sąd I instancji...
. Jako załącznik do zażalenia skarżący złożył m.in. obliczenie do deklaracji na podatek dochodowy za listopad 2011 r., z którego wynikało, że osiągnięty dochód wyniósł 503,98...

VI SA/Wa 1367/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-05

potwierdzającego powyższe). Z załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób, prawnych (CIT-8) wynika...

VI SA/Wa 1596/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

[...] (po wypadku)., Do wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący załączył informację o dochodach jego żony oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2007...
[...] oraz dotyczące skarżącego roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok 2007 [...]. Powyższe dokumenty wskazują, iż w roku podatkowym 2007 dochód skarżącego wyniósł 16.392...

VI SA/Wa 346/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

z nadesłanego raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy według stawki 19 wynika, że skarżący w pierwszych trzech miesiącach 2010 r...

VI SA/Wa 1345/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-03

nadwyżki kosztów uzyskania nad przychodem, a to skutkuje jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie...
(załączono decyzję Wójta Gminy [...] ustalającą podatek rolny potwierdzającą powyższe). Z tytułu dopłat ze środków unijnych mąż skarżącej uzyskał za rok 2013 płatności...

VI SA/Wa 479/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-11

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz...

VI SA/Wa 204/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-07

zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Powstanie zatem straty nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej podmiotu (vide...

VI SA/Wa 205/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-07

zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Powstanie zatem straty nie oznacza jeszcze utraty płynności finansowej podmiotu (vide...

II GZ 91/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

jedynie brakiem dochodu do opodatkowania (brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych (tak też NSA w postanowieniu z 19...
1   Następne >   2