Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SAB/Wa 484/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-20

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

IV SAB/Wa 135/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-23

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

IV SA/Wa 2285/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-15

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SA/Wa 1203/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z ww. przepisów wynika wprost, że właściwość rzeczowa sądów administracyjnych...

IV SA/Wa 782/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-18

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), |, |postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
|, |ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. |, |W świetle treści art. 3 § 2a...

IV SA/Wa 2878/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia...
określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z kolei zgodnie z art...

IV SAB/Wa 471/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-26

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Ponadto, zgodnie z art. 3 § 2a powołanej...

VII SA/Wa 901/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-28

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zgodnie natomiast...
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

IV SA/Wa 644/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-02

kwietnia 1997 r. III SA 1581/95 LexPolonica nr 339016), jak i w doktrynie (por. B. Adamiak (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa...
. Komentarz, Wrocław 2004, str. 586; H. Dzwonkowki (w:) C. Kosikowski, A. Huchla, H. Dzwonkowski, Ustawa Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC 2004, str. 437...

V SA/Wa 2342/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-19

oraz w art.240 §1 Ordynacji podatkowej; skutkuje to uwzględnieniem skargi niezależnie od tego czy uchybienie miało jakikolwiek wpływ na wynik sprawy., III.3. Pozostałe naruszenia...
(w całości lub w części) jeżeli zachodzą przyczyny określone w art.156 §1 k.p.a. lub innych przepisach, np. art.247 §1 Ordynacji podatkowej. Wówczas jest on zwolniony...
1   Następne >   2