Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 6/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-12-14

Przepisy art. 230 i art. 324 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ mają zastosowanie do decyzji inspektora...
ze zm./:, Czy użyty w art. 324 par. 1 i art. 230 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwrot organ podatkowy pierwszej...

FPS 5/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne /art. 217 par. 2 Ordynacji podatkowej/. Naczelny Sąd...
/odpowiednio/ na podstawie art. 216 par. 1 lub art. 207 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./?, podjął następującą...

FPS 1/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

, o których mowa w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i w jakiej formie?, podjął następującą uchwałę: Wątpliwość...
W. Wnieśli o jej uchylenie i zarzucili organom podatkowym naruszenie:, - art. 123 par. 1 i art. 200 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa poprzez...

FPS 8/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-06

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się jeżeli termin przewidziany w art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
, o którym mowa w art. 70 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a doręczenie decyzji organu odwoławczego...

FPS 3/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-30

- spółka zwiększyła powyższe kwoty nadwyżki odpowiednio o 69.873 zł oraz 22.457 zł. Powołując się na art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej stwierdza, że nadpłata...
pkt 1 lit. 'b' Ordynacji podatkowej, gdzie z tytułu wykazania kwoty różnicy podatku do zwrotu w wysokości niższej od należnej podatnikowi przysługuje prawo do żądania...

FPS 11/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-10-28

., Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z dnia 21 marca 2001 r. na podstawie art. 249 par. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
i par. 4 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz rażące naruszenie art. 166 par. 2 tej ustawy. Dodatkowo wskazał, iż Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku stwierdzenia...

FPS 14/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-04

na podstawie art. 207 i art. 21 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego. Organ...

FPS 3/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-27

. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926, ze zm./, art. 27 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz par. 42 ust. 4 powołanego wcześniej...
1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137 poz. 926, ze zm./, a także dowodu wypełnienia przez organ odwoławczy ustawowego obowiązku wyznaczenia stronie trzydniowego...

FPS 7/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

/ oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/ jest po wejściu w życie tych przepisów stroną uprawnioną do żądania wszczęcia...
postępowania. Może natomiast, z powołaniem się na art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z art. 262...

FPS 10/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-09-09

musi istnieć w odrębnych przepisach. W przeciwnym razie zbędny byłby np. art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
./., Skład orzekający zwrócił uwagę na pogląd doktryny, że wprawdzie art. 207 par. 1 Ordynacji podatkowej pozwala orzekać w formie decyzji, jednakże '(...) organ podatkowy...
1   Następne >   +2   +5   11