Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

P 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-28

o zobowiązaniach podatkowych oraz warunków tego zaniechania /M.P. nr 18 poz. 137/ jest niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach...
podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ i z art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą...

K 13/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-03-29

Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że narusza zasadę niedziałania prawa wstecz oraz że wydany został w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy, a więc bez wprowadzenia...
stosownego okresu między ogłoszeniem tego przepisu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej a rozpoczęciem roku podatkowego. TK stwierdził, że naruszenie zasady 'niedziałania...

K 5/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-07-24

i wygasania obowiązku podatkowego w podatku drogowym.(...) Zmiany wprowadzone ustawą nie tylko nie pogorszyły sytuacji obywateli, lecz wręcz przeciwnie - pozwalają...

K 13/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-14

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 1 i art. 3 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./.~2. Art. 14 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o k...

K 7/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-07

Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. /Dz.U. nr 84 poz. 426/ przez to, że nadaje moc wsteczną przepisom nakładającym obowiązek świadczenia podatkowego. Trafnym...
., Problem wpływu wcześniejszych regulacji na tę sprawę, łączący się np. ze składaniem deklaracji podatkowych, może być przedmiotem rozważań w toku ewentualnego postępowania...

K 13/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-02-16

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ - jest niezgodny z art. 1 i art. 67 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pozostawionymi w mocy przez art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r.~Orzeczenie nie jest ostateczne. Podlega, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, rozpatrzeni...

Uw 4/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

ustalonym w niniejszym orzeczeniu. Stwierdzenie, że normowanie obowiązków podatkowych należy do wyłączności ustawy jest uzasadnione w świetle Konstytucji PRL przede wszystkim...
ustawy jeśli chodzi o normowanie obowiązków podatkowych. Wynika to również z treści ustawy z dnia 28 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej...

K 8/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-14

terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/ przez to, że z mocą wsteczną i bez odpowiedniej vacatio legis zmienił na niekorzyść obywateli zakres obowiązku podatkowego...
w życie' aktu prawnego od pojęcia nabrania przez poszczególne jego przepisy 'mocy obowiązującej' z datą wcześniejszą. Formuła ta używana w przypadkach ustaw podatkowych...

K 1/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-15

innych ustaw /Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25/ w zakresie, w jakim podwyższa stawki podatkowe dotyczące 1995 r., jest niezgodny z art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych...
oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/ przez to, że wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w toku roku podatkowego, co narusza pewność prawa...

K 21/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-06-24

w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa, zostały ocenione przez przedstawicieli OECD jako niewystarczające i zaleciła ona rozszerzenie zakresu stosowania proponowanych...
1. Artykuł 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 75 poz. 357/ w zakresie...
1   Następne >   2