Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 210/19 - Postanowienie NSA z 2021-10-26

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z poźn. zm.), znajdzie zastosowanie do sytuacji, w której płatnik wypłacając podatnikowi...
: 'Czy przepis art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej znajdzie również zastosowanie w przypadku, gdy podatnik - realizując obowiązek samoobliczenia podatku - wpłacił należny podatek...

I SAB/Gl 17/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-30

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa')., Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności...
14 maja 2012 r. złożyła na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wniosek o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w 2006...

I FSK 2188/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

którego zostało wydane, orzeczenie. Wyrokiem z dnia 8 października 2013 r., sygn. SK 40/12, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu...
obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Powołany art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej we wskazanym brzmieniu...

II FSK 2418/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-19

Zwrot nadpłaty podatku w przypadku objętym dyspozycjami art. 77 § 4 w zw. z art. 77 § 3 Ordynacji podatkowej jest czynnością materialno - techniczną, która w przypadku...
w dniu 14 maja, 2012 r., na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 lit. b) w zw. z art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia, 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8...

I FSK 2189/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Powołany art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej...
przez art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej., Trybunał wskazał przy tym, że również aktualny odpowiednik zakwestionowanego przepisu, a mianowicie obowiązujący od dnia 1 stycznia...

I FSK 323/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

1 pkt 4 w zw. z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) poprzez doręczenie pisma z pominięciem prawidłowo...
spółce 1 marca 2013 r. oraz zawierało pouczenie o jego niezaskarżalności w oparciu o art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej, oraz, że możliwe jest wywiedzenie od niego skargi...

I FPS 3/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-16

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./? postanawia odmówić podjęcia uchwały. Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2005 r...
jest zapłatą podatku powodującą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 59 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...

I SA/Gl 1450/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-01-25

, w oparciu o przesłanki zawarte w treści art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. )., Od decyzji organu...
przepisów prawa procesowego mającego istotny wpływ na wynik sprawy, w tym:, 1) art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie, iż zachodzi uzasadniona obawa niewykonania...

I FSK 486/17 - Postanowienie NSA z 2019-02-20

. 145 w zw. z art. 149 i art. 150 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, ze zm.) oraz w zw. z art. 26 ust. 2 pkt 3...
, określonych w art. 146 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.; obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.), zwanej dalej...

II FSK 59/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przedawniają się na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926...
. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Strona nie kwestionowała sposobu wyliczenia kwoty odsetek podnosząc wyłącznie zarzuty dotyczące określenia zobowiązania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100