Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I OSK 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

o odrzuceniu skargi P. W. na decyzję Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić skargę kasacyjną...
z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że skarga P. W. jest niedopuszczalna ze względu...

II SA/Gd 739/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-09

niejawnym sprawy ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo, o postępowaniu...

II SA/Sz 719/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-31

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną B. K. Wojewódzki...
decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej., W dniu [...] r. J. K. złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyżej wymienionego wyroku., Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został...

I SA/Wa 127/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-08

w sprawie ze skargi A. S. i D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Pismem z dnia 6...

I SA/Wa 1656/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

ze skargi J. T. i A. S.-T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia...
skarga J. T. i A. S.-T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Wyrokiem...

II SA/Gl 525/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

sprawy ze skargi I. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii skargi kasacyjnej organu...
skargi I.M., uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej i umorzył postępowanie administracyjne...

II SA/Kr 1434/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-26

A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 14 sierpnia 2018 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę...
: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 lipca 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej...

II SA/Sz 1140/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną W dniu [...] r...
. W. Z. i Z. Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...

II SA/Ol 788/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-04

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.L. na decyzję na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 29 maja 2012 r., nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
opłaty adiacenckiej., Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony dnia 5 października 2012 r. pełnomocnikowi skarżącego, który w dniu 5 listopada 2012 r. wniósł...

II SA/Łd 309/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-14

[...] nr [...], [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną. a.bł. Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...], orzekającą o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w J., oznaczonej jako działki o numerach: 555, 557, 678 i 869/2 przed podziałem...
1   Następne >   +2   +5   7