Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 1731/14 - Wyrok NSA z 2016-03-09

na przyłączenie, czy też jakiejkolwiek opłaty zbliżonej swoim charakterem do opłaty adiacenckiej., Uzasadniając wskazany na wstępie wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny...
nie podał, dlaczego jego zdaniem, jednym z warunków przyłączenia do sieci nie może być poniesienie opłaty. Wskazał, że regulamin powinien określać prawa i obowiązki...

II SA/Bd 197/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-20

Sprawa ze skargi K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2019 r, nr [...] w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia dla przedsięwzięcia raportu oddziaływania na środowisko 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza B. z dnia [...] października 2019 r., nr [...], 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz K. kwotę [...](sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.