Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 1978/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe., Natomiast do proponowanej przez Stronę pozycji CN 3403 klasyfikowane są 'Preparaty smarowe...
smarowe; pozostałe - pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje., Pismem z dnia 5 listopada 2018 r. Skarżąca reprezentowana przez Pełnomocnika zaskarżyła ww. decyzję...

V SA/Wa 241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

przez prokuraturę ustalono m.in., że wskazany podmiot nabywał olej smarowy jako olej napędowy wprowadzony na terytorium RP bez uiszczenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
wynika, że olej smarowy kupowany był i tankowany poza granicami RP, m.in. na L. i L. a przeznaczony na rynek wewnątrzwspólnotowy UE z wyłączeniem RP. Olej smarowy...

II GSK 3307/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

, iż nie jest ona handlowcem, ponieważ przedmiotem jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej...
do wytworzenia preparatu smarowego L10 o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy...

II GSK 1609/17 - Wyrok NSA z 2019-05-21

ustawy o zapasach) do produkcji preparatów smarowych, które to oleje smarowe następnie w całości wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostaw...
i przyjęcie, iż oleje smarowe wyprodukowane w przeważającej części z paliwa (olej napędowy kod CN 27 10 19 43) nie są paliwami w rozumieniu ustawy o zapasach;, c) art...

I SA/Go 439/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-05

odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych za grudzień 2012 r...

III SA/Gl 780/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

., w szczególności w zakresie obrotu olejem napędowym i olejem smarowym, w celu ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia jego zgodności z przedłożonymi dokumentami. Celem...
prowadzonych czynności miało być ustalenie poprawności rozliczenia wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru (oleju smarowego) oraz powiązania (rozliczenia) tych dostaw...

I SA/Bk 13/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-20

, iż przewożony towar to olej smarowy o nazwie handlowej Technical Lubricant Ol) miałby równocześnie dokonywać weryfikacji przewożonego przez siebie towaru...
, że paliwa i oleje przywożone z Łotwy nie docierały do Niemiec. Firma Skarżącej wielokrotnie dokonywała przywozu oleju technicznego nabywanego na Łotwie, który wbrew treści...

III SA/Łd 1029/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

. w zakresie - produkcji, zużycia i obrotu wyrobami akcyzowymi (z wyłączeniem benzyn silnikowych i węglowodorów gazowych) - paliwami napędowymi, olejami smarowymi i preparatami...
powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;, 2. oleje napędowe o kodzie CN27101941 oraz wyroby...

VI SA/Wa 2342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

o zapasach (olej smarowy kod CN 2719 19 99). Spółka nabywa powyższe półprodukty w innych krajach UE i dokonuje ich przywozu w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do składu...
do kodu CN 2710 19 43 (oleje napędowe), lecz ze względu na brak dodatków (m. in. nie zawierają wymaganych przez przepisy dotyczące jakości paliw\ żadnych dodatków bądź...

VI SA/Wa 1822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych klasyfikowanych na gruncie [...] do kodów [...] - [...] (potencjalnie mogą to być również preparaty smarowe klasyfikowane...
benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe...
1   Następne >   2