Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 666/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-21

pracy oraz kart usług technicznych pojazdów'. W ocenie organu nie ma bowiem żadnych wątpliwości co do tego, iż wskazani przez stronę świadkowie nie posiadają żadnych...
, a co za tym idzie organ odwoławczy podziela stanowisko Dowódcy 1 Pułku Saperów w przedmiocie odmowy przeprowadzenia dowodu z 'kart pracy oraz kart usług technicznych pojazdów drużyny...

II SA/Wa 947/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

. odniósł się także do dbałości o powierzony jego osobie sprzęt i mienie wojskowe wskazując, że realizował powyższe zadania w sposób należyty co zostało udokumentowane w kartach...
eksploatacyjnych i książkach napraw pojazdów. Ww. żołnierz podkreślił również, iż w okresie opiniowania podnosił swoje kwalifikacje, w tym uzyskał tytuł magistra...

II SA/Wa 1443/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

, w tym także inwentaryzacji, wraku transportera [...],, 7. wykazu wszystkich pojazdów ze zbiorów MWP [...]., Wymienione wyżej materiały powinny obejmować także karty inwentarzowe lub inwentarz...
także karty inwentarzowe lub inwentarz muzealiów, dokumentację naukowo-konserwatorską, dokumentację konserwatorska w tym także dokumentację zdjęciową, opisową - z prac...

I OSK 1352/10 - Wyrok NSA z 2011-02-15

Wojskowego z dnia [...] lipca 2007 r. jest decyzją ostateczną. Organ odwoławczy zaznaczył, że w karcie opisu zajmowanego przez stronę stanowiska służbowego instruktora...
od wymaganych kwalifikacji zawodowych określonych w karcie opisu stanowiska służbowego oraz posiadanej oceny w opinii służbowej, a żołnierza zawodowego w służbie stałej...

II SA/Wa 1745/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-12

dowodowego, w tym między innymi z karty opisu zajmowanego przez M. S. stanowiska, wynika że przewidziano wymóg posiadania przez żołnierza zawodowego poświadczenia...
skazania w dniu [...] maja 2007 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w W. za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k., tj. prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym...

II SA/Wa 118/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-23

', co wskazywałoby, że J.P. miał już wcześniej problemy z bólami kręgosłupa, także przed wypadkiem z dnia [...] stycznia 2006 r. Na karcie skierowania Nr [...] z dnia [...] marca 2006 r...
[...] stycznia 2006 r., pełniąc służbę w PKW w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w I., po powrocie z wykonywania zadania bojowego, podczas wysiadania z pojazdu...

II SA/Wa 1194/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-19

o zwolnienie skarżącego ze służby, wskazał, że brak jest stanowisk służbowych w [...] Batalionie [...], na które żołnierz ten mógłby zostać wyznaczony (karta nr 50 akt)., Odnosząc...
, określonego w art. 178 a § 1 kk, na karę grzywny, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres 4 lat oraz środek karny w postaci podania...

II SA/Wa 175/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

Informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr [...] z dnia [...] lipca 2007 r. jest decyzją ostateczną. Organ odwoławczy zaznaczył, że w karcie opisu zajmowanego...
. za kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym., Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wniesienia odwołania, wskutek czego powyższa...