Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

II SA 1346/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-26

dołączone dokumenty, które zawsze są przedmiotem tego rodzaju kontroli (np. list przewozowy CMR, dokument SAD, kontrolna karta odpraw wystawiona na pojazd o nr rej...
środków dowodowych (listu przewozowego CMR, dokumentu SAD, kontrolnej karty odpraw wystawionej na pojazd o nr rej. [...]), które potwierdzałyby, iż naruszono warunki...

VI SA/Wa 476/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-14

się nie wcześniej niż o godz. 16.00, a z karty drogowej i oświadczenia Kierownika Działu Obsługi Klienta wynika, iż egzamin został zakończony około godz. 15.00. Zatem...
się przed godziną piętnastą., Należy więc zauważyć, iż skarżący w swoim wyjaśnieniu nie podawał godziny zakończenia egzaminu, określając czas jego trwania w karcie drogowej...

VI SAB/Wa 14/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-08

[...] lipca 1997r. czego domagał się skarżący i co wskazywał w skardze. Decyzja została załączona do akt sprawy ( karta nr 20 ). Do akt sprawy załączono również postanowienie...

I SA/Wa 1875/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-25

[...], oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr [...] o pow. [...] m-, obręb [...], karta mapy nr [...], ujawnionej w księdze wieczystej [...], utrzymał w mocy...
w odpowiedzi na pismo z dnia [...] marca 2006 r. żądające przesłania dokumentów dotyczących działki nr [...] z karty, nr [...], obręb [...], z którego wynika, że dokumenty...

I SA/Wa 2439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

wnioskodawców ('poważną chorobę', o której mowa w złożonych wnioskach R. P. i M. P.), np. zaświadczeń lekarskich, kart leczenia szpitalnego;, 7. przedstawienie oświadczeń...
co do zarejestrowanych na wnioskodawców pojazdów mechanicznych (podania ich marki, modelu, roku produkcji oraz aktualnej wartości);, 8. przedłożenie dokumentów...

I SA 352/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-31

Wojewody B. z [...] grudnia 1998 r. została zaklasyfikowana na istniejącym przebiegu do kategorii dróg publicznych gminnych., Rozporządzenie to powstało na podstawie kart...
. I SA 513/00) Przedmiotowe rozporządzenie powstało na podstawie kart inwentaryzacyjnych ulic sporządzonych w Miejskim Zarządzie Dróg w B. opisujących stan techniczny...

I SA/Wa 953/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-19

[...]., Wojewoda [...] stwierdził, że ani z metryki, ani z dołączonej karty inwentaryzacyjnej ulicy nie wynika, że parcele nr nr [...] i [...] w dniu [...] grudnia 1998 r. były zajęte...
znajdujące się w aktach sprawy administracyjnej wypisy z rejestru gruntów, ani mapy terenu, ani metryka drogi, ani też karta inwentaryzacyjna ulicy [...]. Z wypisów z rejestru...

I SA/Wa 2439/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

.), np. zaświadczeń lekarskich, kart leczenia szpitalnego;, 7. przedstawienie oświadczeń co do zarejestrowanych na wnioskodawców pojazdów mechanicznych (podania ich marki, modelu...

II SA 3850/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-06

w związku z art. 20 Prawa o ruchu drogowym, brak indywidualnych kart czasu pracy zatrudnionych pracowników, przez co uniemożliwiono ustalenie przestrzegania czasu pracy...
stwierdzono: brak przechowywania tarcz tachografu, do czego jest zobowiązany przedsiębiorca na podstawie art. 10 ust. 3 Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów...

VIII SA/Wa 368/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-03

21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) (tak: NSA w wyroku z dnia 25 czerwca 2008 r., I OSK 1014/07). Ponadto z karty...
drogowy przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, ale także pod leżące w jego ciągu obiekty inżynierskie (np. kanalizacyjne, energetyczne), place...
1   Następne >   2