Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SA/Łd 437/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

. Pełnomocnik podniosła, że Fundacja ma, zgodnie z art. 217 § 2 k.p.a., interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia., Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania...
rozpatrzeć sprawę tylko w oparciu o art. 217 § 2 k.p.a. i ustalić, czy Fundacja posiada interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktu lub stanu prawnego. W ocenie...

II SA/Ol 4/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-25

2017r. skarżący poinformował, że przedmiotową skargę wnosi w imieniu własnym. Podał, że jego interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej decyzji wynika z faktu, że decyzja...
) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...

II SA/Ol 365/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-04

instancji, że skutecznie inicjować postępowanie drugoinstancyjne może jedynie strona, czyli przymiot strony jest niezwykle istotny. Ponieważ jednak interes prawny wynika...
, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przepisu...

II SA/Rz 1705/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-03-09

., Istnieje rozbieżność w orzecznictwie oraz w doktrynie dotycząca konsekwencji stwierdzenia, że wnoszący odwołanie nie ma w sprawie interesu prawnego, legitymacji...
)., Z drugiej strony wskazuje się, że jeżeli ze złożonego odwołania wynika w sposób niebudzący wątpliwości, iż wnoszący odwołanie nie ma w sprawie interesu prawnego, to organ...

III SA/Lu 1790/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., W badanej sprawie skarżąca zmarła w toku postępowania przed sądem...
śmierci skarżącej, z argumentacji podniesionej w piśmie wynika, że upatruje ona swojego interesu prawnego w rozpoznaniu sprawy w tym, że na skutek błędnego w jej ocenie...

VII SA/Wa 1252/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-17

nie posiadał legitymacji do wniesienia odwołania od w/w orzeczenia a zaskarżona decyzja nie dotyczyła jego indywidualnego interesu prawnego lub obowiązku., Skargę...
to, że podstawę materialnoprawną wydanego w tej sprawie postanowienia stanowił przepis art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

III SA/Gd 591/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-01-14

wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie jej odpisu i złożenie w dwóch egzemplarzach pisma, w którym określi naruszenie prawa lub interesu prawnego...
o Niepełnosprawności z dnia 26 sierpnia 2004 r., nie złożyła natomiast do dnia dzisiejszego pisma , w którym określałaby naruszenie prawa lub interesu prawnego zaskarżonym...

III SA/Kr 330/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-24

nie dotyczyła jego indywidualnego interesu prawnego lub obowiązku., Organ podniósł, że w sytuacji stwierdzenia przez organ odwoławczy, że osobie wnoszącej odwołanie...
nie ma interesu prawnego, umarza postępowanie odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., W piśmiennictwie wyrażono pogląd, że 'w razie gdy odwołanie wniosła...

II SA/Kr 317/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-02-19

i obowiązków ściśle związanych z osobą, zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., W toku niniejszego...
pochodnych uprawnień po stronie osób trzecich na innych zasadach, a w sprawie niniejszej po śmierci wyżej wymienionego nie zgłosiła udziału osoba, której interesu prawnego...

IV SA/Wr 260/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-17

, Zgodnie z art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek., Podmiot posiada zaś interes prawny wtedy, gdy na podstawie konkretnego przepisu prawa może skutecznie żądać czynności organu w związku z zamiarem zaspokojenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   18