Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1819/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

do wniesienia skargi została uregulowana w art. 50 p.p.s.a. Na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. ukształtował się pogląd, że sformułowanie 'każdy, kto ma w tym interes prawny...
' nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych, Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi od posiadania interesu prawnego, który w postępowaniu...

VI SA/Wa 1818/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

do wniesienia skargi została uregulowana w art. 50 p.p.s.a. Na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. ukształtował się pogląd, że sformułowanie 'każdy, kto ma w tym interes prawny...
' nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych, Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi od posiadania interesu prawnego, który w postępowaniu...

II GSK 1163/12 - Wyrok NSA z 2013-03-06

1.Świadczeniodawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku uwzględnienia przez Prezesa NFZ odwołania - na podstawie art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia...
, że w kręgu podmiotów, którym przysługują środki odwoławcze, ustawodawca umieścił świadczeniodawców posiadających interes prawny, swoisty o tyle, że musi dojść do jego uszczerbku...

VI SA/Wa 1344/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

nie wskazała swojego interesu prawnego co statuowałoby ją jako stronę postępowania. Postępowanie odwoławcze zainicjowane odwołaniem wniesionym przez podmiot nie będący stroną...
o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania., Podniosła zarzut naruszenia interesu prawnego skarżącej poprzez nieuzasadnioną odmowę udzielenia ochrony...

II GSK 301/12 - Wyrok NSA z 2013-05-23

skargi podniosła, że jako płatnik składek posiada interes prawny do uczestnictwa w niniejszym postępowaniu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uwzględniając skargę Spółki...
wskazał, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Wymaga zatem ustalenia, czy omawiane postępowanie...

II GSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

skarżącego - H. K., a także składając pełnomocnictwo udzielone przez wdowę., Pełnomocnik wskazywał na interes prawny żony skarżącego w dochodzeniu odszkodowania od Skarbu Państwa...
, ani szczególnym., Roszczenie odszkodowawcze wynikające z art. 417 w zw. z art. 4171 § 2 Kc nie uzasadnia interesu prawnego H. K., o którym mowa w art. 161 § 1 pkt 2 ppsa. Sąd...

VI SA/Wa 2259/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma interes prawny., Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi, od posiadania interesu prawnego...
wywieść należy, że, w kręgu podmiotów, którym przysługują środki odwoławcze, ustawodawca umieścił świadczeniodawców posiadających interes prawny, swoisty o tyle...

II GZ 111/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-07

, jednak postępowanie sądowe toczące się na skutek skargi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Z. W. (dalej: SPZOZ w Z. W.) dotyczy jego interesu prawnego...
. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.). Wskazał, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym posiada interes prawny...

II GSK 949/10 - Wyrok NSA z 2011-09-27

, że zaskarżona decyzja dotyczyła stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego przez Z. P. W związku z tym E. K. nie miał interesu prawnego w zaskarżeniu...
jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Zatem w ocenie Sądu wymaga ustalenia, czy omawiane postępowanie administracyjne dotyczyło interesu...

VI SA/Wa 1953/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

została oferta NZOZ F., SP ZOZ złożył odwołanie od ww. rozstrzygnięcia podnosząc, że jego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia przez Komisję konkursową art...
:, - przepisów ustawy o świadczeniach skutkujących naruszeniem interesu prawnego strony poprzez uniemożliwienie skorzystania z ustawowego środka odwoławczego - protestu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100