Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SAB/Wa 75/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

do wydania decyzji oraz uznanie, że ma interes prawny w niniejszym postępowaniu., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie i zauważył, że przedmiotowe postępowanie...
jest jedynie ten, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes...

I SA/Wa 140/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-02

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy...

I SA/Wa 3210/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

przez te osoby po wydaniu decyzji Komisji - tytułu prawnego do udziałów w nieruchomościach i zarazem brak interesu prawnego w postępowaniu w sprawie zastosowania ustawy z 1968 r...
. W ocenie Ministra przepisy prawa materialnego, z których wynika interes prawny nie odnoszą się bezpośrednio do praw następców prawnych beneficjentów przyznanych...

I OSK 1252/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-19

nie wykazał, że ma interes prawny do bycia stroną postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej zaskarżoną decyzją. Interes taki nie wynika z analizy zgromadzonego materiału...
;, 2. art. 28 kpa przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że skarżący nie ma interesu prawnego w rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, określanego...

I SA/Wa 222/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-13

, zarówno osób fizycznych jak prawnych, do Rządu Polskiego z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych...
wpływ na rozstrzygnięcie sprawy a w konsekwencji odmowę ochrony interesu prawnego Skarbu Państwa tj. odmowę wydania tytułu prawnego koniecznego do dokonania wpisu do księgi...

I SA/Wa 3027/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-20

mających interes prawny w danym postępowaniu (art. 61 § 4 K.p.a. w związku z art. 10 § 1 K.p.a.)., Mając zaś na uwadze, że wydana w sprawie decyzja podlega wyeliminowaniu...
[...] listopada 2015 r. Minister Finansów (poprzednik prawny Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) wszczął z urzędu postępowanie administracyjne na podstawie ustawy...

V SA/Wa 1139/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-07

., Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 28 K.p.a., który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, Sąd stwierdza, że również ten zarzut nie znajduje uzasadnienia. Status strony w przedmiotowym postępowaniu...

I SA/Wa 1077/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

skutkami Układu,, 3) art. 8 kpa poprzez jego niezastosowanie, co miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie i odmowę ochrony interesu prawnego Skarbu Państwa polegającego...
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, dotyczącym załatwienia spraw finansowych z 11 listopada 1954 r. oraz 'Protokołem w sprawie odszkodowań za interesy...

I SAB/Wa 302/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

postępowania narusza interes prawny Skarbu Państwa, polegający na tym, że prowadzący księgę wieczystą dla nieruchomości przy ul. [...] w [...] Sąd Rejonowy...
reprezentowany przez Prezydenta Miasta [...], zastąpiony przez radcę prawnego, pismem z 10 sierpnia 2021 r. złożył skargę na 'bezczynność/przewlekłe prowadzenie postępowania...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

interesu podatnika' lub 'interesu publicznego'. Jeśli żadna z tych przesłanek nie jest spełniona, organ podatkowy nie ma w tym zakresie możliwości wyboru konsekwencji prawnych...
Powiatu [...] z dnia [...] czerwca 2020 r., utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Powyższa decyzja, została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym...
1   Następne >   +2   5