Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

GSK 41/04 - Wyrok NSA z 2004-09-21

Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń dotyczą interesu prawnego i obowiązku [...] S.A., Urząd Nadzoru Ubezpieczeń decyzjami z dnia 20 marca 2002 r. wydanymi w powołaniu na art. 138...
, że pozycja Zakładu odpowiada hipotezie tego przepisu, bowiem nałożenie kar na członków Zarządu dotyczyło praw i interesów prawnych Zakładu., Naczelny Sąd...

I SA 1339/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

nie dotyczyła ich interesu prawnego, lecz wyłącznie interesu zbywcy i nabywcy lokalu., W skardze H. W., H. C. i M. M. zarzuciły, że będąc pozbawione własności rodzinnej...
w sposób niezgodny z prawem mają zatem interes prawny, aby dążyć do jej odzyskania, przy czym w orzecznictwie administracyjnym i sądowym wyrażane są również poglądy pozytywne...

I SA 386/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-30

jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie., Istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego tzn. taką normą, którą...
, uznawany również w doktrynie, iż podstawą legitymacji procesowej strony jest przepis prawa materialnego wskazujący na własne prawo (interes prawny) lub obowiązek podmiotu...

I SA 1202/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-13

stanowisko, że skarżąca nie posiadając interesu prawnego do występowania w charakterze strony w postępowaniu o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności...
- ten czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes lub obowiązek. O tym zaś czy określonemu...

I SA 1342/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-02

jest nie tylko strona postępowania zwykłego, lecz także ten podmiot, który wykaże swój interes prawny do domagania się weryfikacji decyzji, której zarzuca określoną wadę w art. 156 § 1...
Kpa.., Skarżące uważają, iż ich interes prawny dotyczący decyzji o sprzedaży lokali wynika z nieodwracalnych skutków prawnych decyzji Prezydenta W. z dnia [...] marca...

I SA 1336/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

nieważności decyzji jest nie tylko strona postępowania zwykłego, lecz także ten podmiot, który wykaże swój interes prawny do domagania się weryfikacji decyzji, której zarzuca...
określoną wadę w art. 156 § 1 Kpa., Skarżące uważają, iż ich interes prawny dotyczący decyzji o sprzedaży lokali wynika z nieodwracalnych skutków prawnych decyzji...

I SA 979/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-11

jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W postępowaniu mającym na celu...
ustanowionego na rzecz jednej z nich mają interes prawny wszystkie osoby będące podmiotami tego prawa., Z akt sprawy wynika, że grunt nieruchomości warszawskiej przy ul...

I SA 517/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-05

mających interes prawny w sprawie i zapewnienie im możliwości uczestniczenia w postępowaniu nadzorczym., Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie obowiązku tego organ...
wprawdzie działania zmierzające do ustalenia wszystkich osób mających interes prawny w sprawie, zobowiązało bowiem wnioskodawców do wskazania wszystkich następców prawnych...

I SA 37/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-23

. Lecz jego istotą nie jest rozpatrywanie sprawy pod względem merytorycznym., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowania albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W sprawie niniejszej ustalone zostało, że właścicielami nieruchomości...

VI SA/Wa 1659/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-19

podmiot mogący być stroną postępowania, który legitymuje się interesem prawnym i który będąc uprawnionym do wszczęcia postępowania, zgłosił taką inicjatywę...
o udzielenie zezwolenia na przejęcie zarządzania otwartym funduszem Emerytalnym [...] przez W. S.A. Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Pismem...
1   Następne >   +2   5