Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 2550/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój obowiązek. Występowanie interesu prawnego bądź...
prawnego lub obowiązku dotyczy albo ze względu na ten interes prawny lub obowiązek ma być wszczęte i prowadzone. Interes prawny oraz obowiązek, o których mowa w art. 28...

VI SA/Wa 953/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-30

wyłącznie podmiotowi, który ma przymiot strony postępowania, oraz art. 28 k.p.a., który wskazuje wprost, że stroną postępowania jest podmiot, którego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Oceniając spełnienie przez Skarżącą przesłanek pozwalających...

VI SA/Wa 1808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

, stroną postępowania administracyjnego może być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
do wystąpienia z wnioskiem, albowiem postępowanie w sprawie wyznaczenia likwidatora Funduszu nie toczy się w sferze interesu prawnego uczestnika Funduszu. Tym samym...

VI SA/Wa 2570/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

na stanowisku Prezesa Zarządu SKOK, KNF wskazała, że o posiadaniu interesu prawnego przesądzają takie przepisy prawa materialnego, z których wynikają dla danego podmiotu prawa...
. 86 u.s.k.o.k. wbrew twierdzeniom skarżącego nie wpływa na jego sferę prawną, która w obowiązującym stanie prawnym może być oceniana jako interes prawny istniejący...

VI SA/Wa 1926/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

, w ocenie organu, w przedmiotowym postępowaniu nie zachodzą okoliczności pozwalające na zidentyfikowanie Wnioskodawczyni, jako posiadającej interes prawny, a tym samym...
kodeksu handlowego i przepisów prawa pracy nie przekłada się na istnienie interesu prawnego Skarżącej, a tym samym nie powoduje nabycia przez nią przymiotu strony...

VI SA/Wa 2124/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

K.p.a., przysługuje mu przymiot strony postępowania, gdyż w jego przekonaniu postępowanie dotyczy jego interesu prawnego. Zdaniem Skarżącego, jego interes prawny przejawia...
nie ma w niniejszej sprawie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 K.p.a., w związku z czym nie jest stroną niniejszego postepowania., Komisja argumentowała, że z analizy...

VI SA/Wa 2125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

, że na podstawie art. 28 K.p.a., przysługuje mu przymiot strony postępowania, gdyż w jego przekonaniu postępowanie dotyczy jego interesu prawnego. Zdaniem Skarżącego...
, jego interes prawny przejawia się w ograniczeniu jego wolności wyboru i wykonywania zawodu wynikającej z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1997 r. Konstytucja...

II GSK 1771/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania nadzwyczajnego z powodu braku po stronie wnioskodawcy interesu prawnego. KNF uznała, że wskazane przez W. Z. art. 6 i 7 k.p.a....
2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), dotyczy przyszłych stosunków cywilnoprawnych i nie stanowi o interesie prawnym skarżącego...

II GSK 2725/17 - Wyrok NSA z 2019-10-31

bowiem obowiązek wynikający z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy o s.k.o.k. Kasa dysponuje także interesem prawnym, który może być zrealizowany poprzez dokonanie zatwierdzenia, a polega...
stanowiące podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia przyznają interes prawny Kasie Krajowej, która jest zobligowana inicjować i uczestniczyć w postępowaniu o zatwierdzenie...

II GZ 46/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

z [...] maja 2019 roku, a tym samym prowadzone postępowanie wpływa w sposób bezpośredni na interes prawny wnioskodawcy, co uzasadnia jego udział w tym postępowaniu...
na prawach strony., W ocenie WSA w Warszawie M. P. nie wykazał swojego interesu prawnego do występowania w charakterze uczestnika postępowania na prawach strony...
1   Następne >   +2   +5   +10   50