Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

II SA/Bd 1165/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-10

wskazano, że spółka, jako producent poddawanego badaniom towaru, posiada interes prawny, a zatem na zasadzie art. 28 k.p.a. posiada uprawnienie do partycypowania w postępowaniu...
, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a zatem o posiadaniu przymiotu strony decydują przepisy prawa...

II GSK 1406/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

o przystąpieniu do opisanego powyżej postępowania w charakterze strony, uzasadniając, że posiada interes prawny jako producent poddawanego badaniom towaru, a zatem na zasadzie...
posiada jedynie interes faktyczny w partycypowaniu w toczącym się postępowaniu, którego to pojęcia nie można utożsamiać z pojęciem interesu prawnego w rozumieniu art. 28...

VI SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

oraz jej wpływu na działalność przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w połączeniu z interesem społecznym oraz interesem strony do utrzymania bytu prawnego decyzji...
uwzględnienia prawidłowego stanu prawnego i faktycznego sprawy w konsekwencji przyjęcie, że za uchyleniem zaskarżonych decyzji nie przemawia interes społeczny lub słuszny...

VI SA/Wa 695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

ten określa krąg podmiotów, które w postępowaniu administracyjnym mogą być stronami, gdy mają w sprawie administracyjnej indywidualnej interes prawny lub obowiązek...
dodał także, iż przedsiębiorca ma możliwość obrony swoich interesów poprzez wniesienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi od ustaleń Wojewódzkiego Inspektora...

VI SA/Wa 1541/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-17

koncesji narusza interes gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo i interes konsumentów. Z uzyskaniem koncesji wiąże się spełnienie przez przedsiębiorcę szereg określonych...
., Skarżąca wskazuje między innym, iż interes konsumentów nie był zagrożony. Sprzedawane paliwo odpowiadało podstawowym normom paliwowym i nie stanowiło zagrożenia...

VI SA/Wa 821/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-17

interesu gospodarczego państwa., Odwołanie od powyższej decyzji wniosła Pani W. N. Przyznała, że Urząd Miejski w [...] nie przedłużył jej zezwolenia na sprzedaż piwa...
w przepisach powyższych do wydania zarządzenia wycofania z obrotu 11 rodzajów piwa. Sprzedaż piwa nie narusza bezpieczeństwa lub interesu konsumentów i interesu gospodarczego...

II GSK 478/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

[...] września 2001 r. w związku z tym, że nie przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż zgodnie z art. 13 ust. 1...
on jeden z priorytetów w działaniu organów Unii Europejskiej oraz władz Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem organu interes społeczny wymaga, aby uiszczane były przez podmiot...

VI SA/Wa 1691/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

decyzji z uwagi na interes społeczny i słuszny interes strony 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji z dnia [...] kwietnia 2006r.; 2...
. Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wnioskiem z dnia [...] listopada 2005 r. H. W. wystąpił do Głównego Inspektora Inspekcji...

II GSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

o wychowaniu w trzeźwości, oraz stanowi naruszenie interesu gospodarczego państwa., Na powyższą decyzję skarżąca wniosła odwołanie do Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej...
, brak było podstaw do wydania decyzji nakazującej wycofanie z obrotu 11 rodzajów piwa. Podniosła, że sprzedaż piwa nie narusza bezpieczeństwa lub interesu konsumentów...

VI SA/Wa 627/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-04

2003 r. stwierdzono oferowanie do sprzedaży tych wyrobów bez stosownego zezwolenia., Jako podstawę prawną powołano przepis art.18 ust.1 i 2 i art.3 ust. 1 pkt. 2 ustawy...
prawną (art.134 § 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administra-cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270)., Analizując zaskarżone decyzje...
1   Następne >   3