Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 654/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-27

/poza prokuratorem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
/ jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowało stanowisko, że osoba mająca interes prawny...

SA/Rz 847/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-20

Stroną postępowania administracyjnego po myśli art. 28 Kpa jest podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Interes prawny wywodzi się co do zasady z prawa materialnego, przyznającego danemu podmiotowi uprawnienie lub nakładającego...

SA/Rz 912/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-17

stroną jest każdy, czyjego interesu dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny. Status strony wynika z przepisów prawa...
podmiot ma interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa w kwestionowaniu prawidłowości wydanego pozwolenia na jej budowę., Ponieważ Krzysztof B. był stroną postępowania pomimo...

SA/Rz 377/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-13

szkodliwych dla środowiska i ludzi, jak również do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i ludzi., Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., O istnieniu interesu prawnego decydują przepisy prawa...

SA/Rz 800/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-12-09

ich własność będzie miała wpływ na wykonywanie przez nich praw właścicielskich. Stąd też twierdzenia Rady Miasta o braku interesu prawnego w złożeniu przez nich zarzutów...
właścicielem działki w granicach obszaru planu wynika interes prawny. Zgodnie z przyjętą w orzecznictwie tezą, nie ma interesu prawnego w postępowaniu planistycznym...

SA/Rz 1864/00 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 2001-01-23

Bez względu na przedmiot sprawy i jego rzeczywisty związek z interesem prawnym gminy, gmina nie jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie indywidualnej...
instancji odpowiedzieć należy na pytanie czy Gmina jako osoba prawna, której interesów dotyka zakwestionowana decyzja może zaskarżyć ją do Naczelnego Sądu...

SA/Rz 771/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-08-04

Do naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego dającego podstawę do uwzględnienia skargi wniesionej na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
mając na uwadze zmianę od 1 stycznia 1998 r. stanu prawnego, względy słuszności oraz uzasadnione interesy obywateli, których wnioski nie mogły być załatwione przyjęła...

SA/Rz 1664/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-06

nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu rozliczenia pomiędzy Skarbem Państwa lub gminą a byłym właścicielem nieruchomości., Wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2001 r Związek...
praw /interesów prawnych/ lub obowiązków, które podlegają konkretyzacji w postępowaniu administracyjnym. Pojęcie strony, jakim posługuje się art. 28 Kpa...

SA/Rz 206/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-10-11

jej i rodzinie prawidłowe korzystanie z budynku mieszkalnego ponad przeciętną miarę. W związku z powyższym ma interes prawny w zaznajomieniu się z decyzją określającą zakres...
go postanowienia organu I instancji., W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie, wyjaśniając, że wszelkie kwestie dotyczące prawnych interesów skarżącej zostały...

SA/Rz 560/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-06

w rozumieniu art. 28 Kpa jest to, iż jest ona podmiotem własnych praw /interesów prawnych/ lub obowiązków, które podlegają konkretyzacji w postępowaniu administracyjnym. Pojęcie...
, lecz musi to być interes prawny, czyli oparty na prawie materialnym, które ma zastosowanie w danej konkretnie sprawie., W sprawie zakończonej wyrokiem objętym wnioskiem...
1   Następne >   +2   +5   7