Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I OSK 1715/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

Radomia w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że postępowanie wywołane skargą na bezczynność organu cechuje pewna specyfika...
o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia...

II SAB/Łd 222/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-21

Miasta Z. w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. dc II SAB/Łd 222/21, Uzasadnienie, Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga...
D. G. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że 19 października 2021 roku skarżąca złożyła...

I OSK 1093/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt 1, 2. zobowiązuje Prezydenta O. do rozpoznania wniosków skarżącej M. H. o udostępnienie...
informacji publicznej z dnia [...] grudnia 2013 r., z dnia [...] stycznia 2014 r., z dnia [...] stycznia 2014 r., z dnia [...] stycznia 2014 r., z dnia [...] stycznia...

IV SAB/Po 209/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-09

Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta do rozpoznania wniosku W. Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. z dnia [...] września...
2021 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że Prezydent Miasta dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1 wyroku; 3...

II SA/Bd 1232/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-25

S. B. na decyzję M. Sp. z o.o. we W. z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej powoływanej też jako u.d.i.p.), zwrócił się do Spółki E. we W. o udostępnienie...

II SAB/Kr 56/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-15

Miasta do wydania aktu administracyjnego w zakresie informacji publicznej objętej wnioskiem P.B. z 2004 r. obejmującym udzielenie informacji o decyzjach, poleceniach...
służbowych, pismach okólnych, nazwiskach i funkcjach osób uczestniczących w udzieleniu informacji publicznej oraz w zakresie dopuszczenia do wglądu w przedmiocie określonym...

I OSK 2026/13 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Miasta G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2013 r. o sygn. akt II SAB/Gd 28/13 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę M.J. na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, zobowiązując Prezydenta Miasta G. do rozpatrzenia...

III SAB/Gd 112/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-27

w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta Sopotu do rozpoznania wniosku C. C. z dnia 1 czerwca 2022 r. w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej w zakresie odnoszącym się do żądania zawartego w punktach 1 lit. d, 2 lit. a, 2 lit. c oraz 2 lit. f wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu...

II SAB/Wa 201/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012 r. A. R. zwrócił...
się do Urzędu [...] Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy [...] w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

I OSK 50/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania; 2...
w terminie 14 dni od otrzymania akt sprawy decyzji o odmowie udzielenia P. B. informacji publicznej lub do jej udzielenia., W uzasadnieniu wyroku Sąd podniósł, że 23 czerwca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100