Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

I OSK 1356/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

[..] Spółka z o.o. w P. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r. nr [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r., znak: [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w punkcie pierwszym uchylił...

I OSK 1351/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

w P. na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r. nr [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki...
Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [..] czerwca 2015 r., znak: [..] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w punkcie pierwszym uchylił zaskarżoną decyzję...

II GSK 967/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

innych przepisów, w tym przypadku Konstytucji RP, art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782; dalej...
wyroku nakazującego P. ujawnienie informacji publicznej dotyczącej posiadanej infrastruktury kolejowej. Zresztą z uzasadnień wyroków sądów powszechnych wynika, że prawo P...

II GSK 380/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. Informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej. C. podejmowała i nadal podejmuje działania mające na celu zachowanie poufności tych danych., WSA w Warszawie...
oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną interpretację wyrażającą się w uznaniu, że powołane przepisy...

II GSK 67/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

. naruszenie art. 32 Konstytucji, art. 61 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez ich błędną...
(art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). Przykładem takiego ustawowego ograniczenia jest ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na ochronę tajemnicy...

II GSK 2545/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął...
one informację publiczną czy nie, a Prezes UTK nie może decydować o ich udostępnieniu., Jak stwierdził Sąd, ze względu na zakres przedmiotowy regulacji, w tej sprawie nie miały...

II GSK 494/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

przedsiębiorcy (ust. 1), a przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne...
, również przy ich przekazywaniu organowi., Zdaniem Sądu Prezes UTK prawidłowo uznał, że dostęp do informacji, które P. C. S.A. zastrzegła jako tajemnicę publiczną czy nie, a Prezes...

II GSK 822/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

do nich podlega ustawowemu ograniczeniu niezależnie od tego czy stanowią one informację publiczną czy nie. W tej sytuacji organ nie mógł decydować o ich udostępnieniu...
wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte w piśmie P. S.A. z siedzibą w W. (dalej: P.) z [...] marca 2013 r. Uznał, że przekazane przez P. dokumenty...

II GSK 823/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

one informację publiczną czy nie. W tej sytuacji organ nie mógł decydować o ich udostępnieniu., W ocenie Prezesa UTK przywołane powyżej orzeczenia SOKIK zostały wydane...
Kolejowych z siedzibą w W. (dalej: ZNPK) prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje zawarte w piśmie P. S.A. z siedzibą w W. (dalej: P.) z [...] marca 2013...

II GSK 1128/14 - Wyrok NSA z 2015-06-17

w Regulaminie..., niewątpliwie stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których skarżąca podjęła niezbędne działania w celu...
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...
1   Następne >   3