Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SAB/Bk 12/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-23

. na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje P. Wojewódzkiego Inspektora...
2012 roku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od P. Wojewódzkiego...

II SAB/Po 71/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-29

. na bezczynność W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wielkopolskiego...
[...] stycznia 2017 r. P. J. zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej...

VIII SAB/Wa 23/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-29

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012...
r. (data nadania pisma na poczcie) G. W. (dalej: 'skarżący'), powołując się na art. 2 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U....

II SA/Wr 918/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

się o udzielenie niezbędnych mu informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek im podległych lub podporządkowanych. Nie jest przy tym istotne, że skarżący...
i kartograficznego, albowiem dokumenty te należy uznać za informacje publiczne wydawane na podstawie tej ustawy. Zaskarżona odmowa udzielenia informacji zapadła w formie...

II SA/Wr 713/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych...
być rozpatrywane według zasad określonych w przepisach udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem DWINGiK, pogląd ten należy uznać za odosobniony w orzecznictwie...

II SA/Wr 712/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych...
według zasad określonych w przepisach udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem DWINGiK, pogląd ten należy uznać za odosobniony w orzecznictwie sądowoadministracyjnym...

II SA/Bk 480/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-05

i formy załatwienia sprawy tj. art. 16 ust. 1, art. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) w związku...
, budynkami lub lokalami, których dotyczy informacja, organy administracji publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne związane z nieruchomościami których dotyczy...

II SA/Wr 513/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-04

nie oznacza wydania zaświadczenia, co wyłącza stosowanie art. 217 § 1 i 2 k.p.a. Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków stanowią informacje publiczne. Wnioskodawca...
zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie zaś postanowienia (patrz wyroki III SA/Lu 50/12 lub, I OSK 1444/10)., Zaskarżonym postanowieniem...

II SA/Bk 509/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-08

administracji publicznej, jakim jest wnioskodawca zobowiązany jest do wykazywania interesu prawnego w celu uzyskania informacji z ewidencji gruntów i budynków. Odwołujący...
i inne osoby władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy informacja, organy administracji publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne związane...

II SA/Bk 533/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-09-19

konieczny do udostępnienia organowi administracji publicznej danych z ewidencji gruntów i budynków. Dalej ZUS wskazał, że odmowa udzielenia wnioskowanych informacji...
, organy administracji publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne związane z nieruchomościami, których dotyczy informacja oraz inne podmioty, które mają interes...
1   Następne >   +2   +5   +10   100