Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VII SA/Wa 1093/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

podwariantu 'C',, - decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2015 r., uchylającą w części i umarzającą w tym zakresie postępowanie organu...
,, - decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2017 r. w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ, zmienionej w części...

VII SA/Wa 387/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

dla przedsięwzięcia pn.: 'Budowa drogi ekspresowej S[...] na odcinku [...] - [...] - [...] - [...] - [...] ([...]/[...]),, - decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] sierpnia 2019 r., uzgadniające realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zwane dalej 'postanowieniem...

VII SA/Wa 1278/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-29

o środowisku'). Wymagała tego bowiem decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji wydana w 2014 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
: 'k.p.a.')., Organ wyjaśnił, że zezwolenie na realizację ww. inwestycji drogowej zostało wydane po uwzględnieniu m.in.:, decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

VII SA/Wa 662/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-09

postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2019 r. dotyczące stanowiska, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na 'budowie cywilnego...
określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] kwietnia 2013 r., znak: [...], w którym to postępowaniu, interes prawny skarżącego został...

VII SA/Wa 1554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-03

z korektą jej przebiegu w rejonie miejscowości [...], zwanej dalej 'decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ', oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
na mocy decyzji Wojewody [...] i nie powoduje zmian uwarunkowań środowiskowych określonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] z dnia...

VII SA/Wa 918/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

procesowym z dnia 2 czerwca 2020 r. skarżący wnieśli o dopuszczenie dowodu z dokumentów w postaci dwóch postanowień Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, W odpowiedzi...
k.p.a. - w kwestii zapobieganiu nadużyciom ochrony własności. Wojewoda wydający decyzję w trybie zwykłym rażąco bowiem naruszył art. 6, 7, 61 § 1 i 61a § 1, 28 i 30...

IV SA/Wa 263/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-04

dla przedsięwzięcia pn.: '[...]' w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, oraz decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2018 r. znak...
. Powołano, że inwestor załączył decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] marca 2017 r. znak: [...], określającą środowiskowe uwarunkowania...

VII SA/Wa 2254/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-03

z wnioskiem inwestora, w dniu 9 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] (dalej jako: 'RDOŚ w [...]') zwrócił się do Wojewody [...] o zapewnienie udziału...
uzgodnieniowe wskutek złożenia zażalenia było przeprowadzane przez organ wyższego stopnia względem regionalnego dyrektora ochrony środowiska (ponowne rozpoznanie sprawy...

VII SA/Wa 4/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-04

, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w [...] kierowanych do inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewody [...], Prezesa Rady Ministrów...
w dostępie do produkcyjnych działek rolnych i hodowlanych, prowadzenia rodzinnego gospodarstwa rolnego, wzrost zanieczyszczeń i zagrożeń w zakresie środowiska i ochrony...

VII SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

[...] Wojewoda[...], działając na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. - dalej jako ustawa OOŚ), po rozpatrzeniu wniosku...
1   Następne >   2