Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

VII SA/Wa 1987/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...] czerwca 2018 r. została zaskarżona, to Wojewoda M. powinien był wstrzymać bieg sprawy i zaczekać na ostateczną decyzję...
awariom przemysłowym do krótkiego stwierdzenia, iż w dniu [...] czerwca 2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. została wydana decyzja znak...

VII SA/Wa 1671/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

w [...]' w Wariancie [...],, - decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2014 r., znak: [...] utrzymującej w mocy ww. decyzję,, - decyzjach...
dla przedsięwzięcia, utrzymaną w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2014 r., znak: [...], zarówno zbiorniki retencyjne, obiekty...

IV SA/Wa 2237/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono również postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2017r. nadające w/w decyzji rygor natychmiastowej...
informacji o środowisku i jego ochronie. Powyższej oceny nie zmienia okoliczność wniesionych do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołań od decyzji o środowiskowych...

VII SA/Wa 1981/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r.,, - z postanowieniem uzgadniającym z dnia [...] sierpnia 2017 r.,, - z decyzjami Marszałka Województwa...
., stanowiącym uzupełnienie odwołania, J. B. i A. S. wskazały, że odwołanie dotyczy także postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...] sierpnia 2017 r...

II OSK 1674/21 - Wyrok NSA z 2021-11-24

uwarunkowaniach w pkt. III (w brzmieniu ustalonym decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach), stwierdziła konieczność przeprowadzenia...
, w szczególności decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej RDOŚ) z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...]o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

II OSK 2478/21 - Wyrok NSA z 2022-02-22

Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu uzgadniającym...
w zakresie prawidłowości oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko (w ramach postępowania uzgodnieniowego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska...

VII SA/Wa 526/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

też, że przedmiotowy projekt budowlany jest zgodny z decyzją RDOŚ częściowo zmienioną, a w pozostałej części utrzymaną w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
, a w pozostałej części utrzymanej w mocy decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej 'GDOŚ') z [...] maja 2012 r., dotyczy wyłącznie warunków w zakresie lokalizacji...

VII SA/Wa 1182/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

środowiskowa), decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2017 r.,[...].ew.aj.[...] (dalej GDOŚ) uchylającą w części i orzekającą co do istoty...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K.z [...] stycznia 2015 r., [...](dalej RDOŚ) ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla m.in. ww. przedsięwzięcia (dalej decyzja...

VII SA/Wa 560/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-16

uwarunkowaniach RDOŚ',, - decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 kwietnia 2020r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4221.3.2018.AB.22, zwaną dalej 'decyzją...
do wniosku. Ponadto inwestor dołączył do wniosku, - decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 28 listopada 2017 r., znak: W00Ś.4201.4.2016.AS2.34...

VII SA/Wa 1671/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-24

odwoławczego w sprawie decyzji Wojewody Małopolskiego powziął informację, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej: 'GDOŚ') decyzją z [...] maja 2022 r., znak...
w decyzji o zmianie decyzji środowiskowej;, podczas gdy, - z treści decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2022 r., wyraźnie wynika nie to, jakoby...
1   Następne >   +2   6