Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 1471/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

uwzględnia również warunki zawarte w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2017 r., oraz poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora...
inwestora do poprawienia projektu budowlanego ww. inwestycji zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2017 r...

VII SA/Wa 604/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

prowadzone było przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia...
postępowania toczącego się przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:, Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy...

II OSK 2856/18 - Wyrok NSA z 2019-02-06

, że 30 grudnia 2010 r. otrzymał pismo inwestora z zaświadczeniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 23 grudnia 2010 r. potwierdzającym, że przed tym organem...
r. o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Postępowanie w sprawie tego odwołania zakończyło się w ten sposób, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją...

VII SA/Wa 424/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

wystawionego w dniu [...] grudnia 2010 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynikało, że przed GDOŚ nie toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody...
decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2006 r. Potwierdza to fakt wystosowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu [...] grudnia 2010 r. (tj. dzień...

VII SA/Wa 2214/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

objętych ochroną lub obecności jaj i piskląt - zgody właściwego organu ochrony środowiska (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony...
- zgody właściwego organu ochrony środowiska (tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska)., Na powyższe rozstrzygnięcie...

VII SA/Wa 1865/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

relacji O.-O., Projekt budowlany uwzględnia również warunki zawarte w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2016 r., oraz poprzedzającej...
budowlanego ww. inwestycji zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2016 r., zmieniającej decyzję...

VII SA/Wa 2394/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-31

dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP', zmienioną następnie decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
, w szczególności złożenia przez strony postępowania skargi do WSA w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. znak: [...];, 6) art. 7...

VII SA/Wa 1012/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r. ze zm.) uznając, iż jego rozstrzygnięcie zależy od uprawomocnienia się decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej dnia...

VII SA/Wa 333/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-16

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na wydaną decyzję. Organ II instancji uchylił decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i przekazał sprawę do ponownego...
w O. odmówił udzielenia wnioskodawcy odstępstwa od powyższego zakazu, co było powodem złożenia przez Pana W.M. odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

VII SA/Wa 190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-27

właściwego organu ochrony środowiska, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska., 3. W związku z wcześniejszymi...
. o ochronie przyrody, natomiast w przypadku obecności jaj i piskląt należy uzyskać zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabijanie, okaleczanie i chwytanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   19