Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SA/Ol 153/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-12

morskiego (art.27 ust.1 i 2 ustawy ). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów NATURA 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych...
Rolnictwa. Organem uprawnionym jest - jak wynika z powołanych wyżej przepisów ustawy o ochronie środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dyrektor '[...]' Oddziału...

I SA/Ol 252/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-27

Europejskiej, opracowuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wyznaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków lub specjalnego obszaru ochrony siedlisk, zmiana jego granic...
ochrony środowiska lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego (art.27 ust.1 i 2 ustawy ). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów...

I SA/Sz 840/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-09

, to Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje projekt listy obszarów 'Natura 2000', zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a następnie - stosownie do art. 32 ust. 1...
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w S. z dnia 12 lutego 2009 r., z której wynikało, że działka nr [...] nie jest zlokalizowana w granicach rezerwatu przyrody...

I SA/Lu 652/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 27 ust. 1 ustawy). W rezultacie sekwencji kolejnych działań podejmowanych w tym przedmiocie, Komisja Europejska zatwierdza...
o ochronie przyrody zakwalifikowanie gruntu do obszaru Natura 2000 musi nastąpić w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska. Wskazywał...

II SA/Ke 143/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-05-31

zalesienia z planami ochrony lub zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Ze złożonego pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 2011r. wynika...
znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Następnie regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego...

II SA/Ke 144/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-05-10

zalesienia z planami ochrony lub zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Ze złożonego przez skarżącą pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika...
objętych, znajdującej się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://www.gdos.gov.pl/), dla obszaru o kodzie PLH260041, tj. W. wskazane zostały...

II GSK 1450/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

nr 779/2, obręb [...], gmina [...]. Do wniosku dołączyła opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o braku sprzeczności zalesienia gruntu z celami ochrony...
parku krajobrazowego oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o braku planu ochrony dla obszaru Natura 2000, w związku z czym nie jest możliwe wydania...

II GSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2013-12-04

ewidencyjnej nr 773, obręb [...], gmina [...], powiat [...], województwo [...]. Do wniosku skarżąca dołączyła opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o braku...
sprzeczności zalesienia gruntu z celami ochrony parku krajobrazowego oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] o braku planu ochrony dla obszaru Natura...

I SA/Sz 61/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-18

Generalnego J. M. z dnia 11 maja 2010 r. przedstawionej do sprawy C-61/09, w której wyraził pogląd, że: 'Cele wspólnej polityki rolnej oraz ochrony środowiska...
(WE) nr 1782/2003 z dnia 19 stycznia 2009 r. (Dz.U.UE.L.2009.30.16), Art. 6. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska., 1.Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie...

II GSK 4666/16 - Wyrok NSA z 2017-02-21

, w szczególności grunty, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych były utrzymywane w dobrej kulturze rolne zgodnej z ochroną środowiska. Przy czym podkreślono...
, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zaś zgodnie z art. 6...
1   Następne >   +2   +5   +10   53