Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II FSK 57/18 - Wyrok NSA z 2019-12-10

) art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji poprzez uznanie, że ustawodawca bez ważnego interesu publicznego ograniczył wolność działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania...
poprzez uznanie, że ustawodawca bez ważnego interesu publicznego ograniczył wolność działalności gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z wiatru...

II SAB/Rz 226/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-30

niejawnym sprawy ze skargi A.W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych...
- p o s t a n a w i a - I. odrzucić skargę; II. zwrócić Skarżącej A.W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] kwotę 200 zł /słownie: dwieście złotych...

II SA/Wa 1679/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

w lokalu tym zarejestrowana jest działalność gospodarcza L.P. w zakresie usług ogólnobudowlanych (wg. oświadczenia skarżącego zawiesił on prowadzenie działalności w dniu...
[...]), a także działalność gospodarcza firmy P. K. w zakresie usług fotograficznych. Poprzednie miejsce zamieszkania wnioskodawcy i jego siostry u rodziców przy ul...

II SAB/Rz 15/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-03-16

niejawnym sprawy ze skargi A.W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie zapewnienia dostępu do danych...
przestrzennych - postanawia - odrzucić skargę. Pismem z dnia 14 stycznia 2023 r. A.W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą [...] (dalej: 'skarżąca') wniosła...

I SA/Ol 448/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-23

z prowadzeniem działalności gospodarczej (pkt 3). Wskazać ponadto należałoby na art. 2 ust. 2 i ust. 3 u.p.o.l., które zawierają wyliczenie nieruchomości wyłączonych...
. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)., W § 1 pkt 2 uchwały określono, iż zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze...

III FSK 211/21 - Wyrok NSA z 2021-11-25

, że celem gminy w kontekście utrzymania porządku i czystości w gminach, nie jest prowadzenie działalności gospodarczej, ale ochrona środowiska, ochrona zdrowia...

IV SAB/Wr 146/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-13

gospodarstwo domowe i czy żona pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą i czy jest skarżący jest na utrzymaniu żony skoro podał we wniosku o prawo pomocy...
braku rejestracji w urzędzie pracy. W ocenie spółki nie ma przeszkód, aby skarżący podzielił czas miedzy pracę albo aktywne jej poszukiwanie, a działalność społeczną...

IV SAB/Wr 146/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

znajduje się wyłącznie u skarżonego podmiotu gospodarczego realizującego zadania gminy., W odpowiedzi na skargę MZK sp. z o.o. wniosło o jej oddalenie, podnosząc...
, a jego czynności mają charakter organizacyjny, eksploatacyjny i nie posiadają przymiotu publicznoprawnego. Prawo do kontrolowania działalności zarządcy przysługuje...

II SA/Bd 857/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-10

, zarejestrowaną postanowieniem Sądu Rejonowego w B. - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu [...] czerwca 2004 r. pod nr [...]. Poza tym jest organizacją...
członkowską Forum Związków Zawodowych i tym samym organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich...

I GSK 2255/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Hanna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
w kosztach wspólnej działalności oraz w zyskach, a także w pokrywaniu strat związku. Ustawodawca pozostawił, zatem uregulowanie tej istotnej dla działalności związku...
1   Następne >   2