Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 1261/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-16

). W rozstrzygnięciu stwierdzono, że skarżący prowadził działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. T. , której głównym przedmiotem było świadczenie usług transportowych...
, że nabywca usług transportowych - O. Ltd. nie posiadała siedziby działalności gospodarczej na terytorium [...], a działalność w rzeczywistości prowadzona...

I SA/Kr 171/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

z prowadzoną działalnością gospodarczą ani nie był też wykorzystywany w działalności gospodarczej strony. Powyższe, zdaniem organu II instancji przesądza o braku możliwości...
powzięcia wątpliwości co do faktycznego charakteru ww. czynności tj. czy podatnik prowadził działalność gospodarczą - co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego...

I SA/Kr 621/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-07

. Jednocześnie, wobec powyższego towaru nie znajdują zastosowania warunki zerowej stawki akcyzy: E. Sp. z o.o. nie zużywała go w prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto...
nie dostarczała go ani do składu podatkowego, ani do podmiotu, który zużywał go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej...

I SA/Kr 884/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-09

ust. 1 pkt 3 updof - pozarolniczej działalności gospodarczej. W efekcie Podatnik, w złożonej deklaracji podatkowej, zaniżył daninę solidarnościową o kwotę [...] zł...
' W związku z powyższym Podatnik uznał, iż ma prawo skompensowania straty powstałej w rezultacie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, z dochodem uzyskanym...

I SA/Kr 429/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-12

Doradców Podatkowych Sp. z o.o. wynajmuje do korzystania powierzchnię biurową pod adresem K., ul. [...] w celu prowadzenia działalności gospodarczej - siedziby firmy. Adres...
postępowania na rzecz strony skarżącej według norm przepisanych., W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że posiada również drugie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej...

I SA/Kr 910/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-23

w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 2016r., Z ustalonego przez organ stanu faktycznego wynika, że Strona Skarżąca prowadziła działalność gospodarczą w zakresie...
w celu wykazania, że Spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży urn, tealightów i świec, nie dokonywała faktycznych zakupów i sprzedaży...

I SA/Kr 703/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-11

działalności gospodarczej., Zdaniem organu, znajdujące się w aktach sprawy dowody nie potwierdzały również, aby nieruchomość ta faktycznie wykorzystywana była przez Skarżącą...
do prowadzenia działalności gospodarczej. M.J. nie potrafił odpowiedzieć, czy prowadzona w niej była działalność, a opisując pomieszczenia stwierdził...

I SA/Gd 384/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-02

. ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu wpis sądowy uiszczony od skargi...
do wezwania formularza, informacji o wysokości uzyskanych w roku 2012 przez Pana P.W. obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...

I SA/Gd 383/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-02

. ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu wpis sądowy uiszczony od skargi...
do wezwania formularza, informacji o wysokości uzyskanych w roku 2012 przez Pana Z.S. obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

o znacznych wartościach, pomimo braku obiektywnych zdolności do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej,, - brak infrastruktury techniczno-logistycznej, brak...
dowodowy potwierdził, że celem prowadzonej przez P. Sp. J. działalności w zakresie hurtowego obrotu technicznym, surowym olejem rzepakowym było uzyskiwanie nienależnych...
1   Następne >   +2   5