Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II GZ 13/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-22

/Dz.U. nr 171 poz. 1800/, nie jest skargą dotyczącą koncesji, zezwolenia lub pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji w rozumieniu...
, ani pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie telekomunikacji lecz rezerwacji częstotliwości, wobec czego § 2 ust. 2 tego rozporządzenia nie znajduje...

II GSK 1198/13 - Wyrok NSA z 2014-10-02

działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej: u.s.d.g.) polegającego na wydaniu decyzji, która dotyczy sprawy poprzednio rozstrzygniętej...
działalności gospodarczej w zakresie zezwoleń i koncesji. W związku z tym decyzji USO nie można uznać za decyzję rozstrzygającą sprawę już uprzednio rozstrzygniętą inną...

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.; dalej: u.s.d.g.), a następnie wskazała, że w sprawie nastąpiło tzw. milczące...
5 u.s.d.g. stanowił, że działalność telekomunikacyjna jest działalnością gospodarczą regulowaną. W razie zaś wątpliwości uregulowania u.s.d.g. implementujące Dyrektywę...

II GSK 1167/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447, dalej u.s.d.g) i podniosła, że Prezes UKE wydał zaskarżoną decyzję w sprawie poprzednio rozstrzygniętej...
regulują kwestie przyznawania dopłaty dla przedsiębiorcy wyznaczonego (art. 95 i 96 P.t.) pozostają w stosunku do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisami...

II GSK 1168/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 220, poz. 1447, dalej u.s.d.g) i podniosła, że Prezes UKE wydał zaskarżoną decyzję w sprawie...
przez te podmioty działalnością gospodarczą i nałożenie obowiązków o charakterze publicznoprawnym stanowi wyjątek od zasady swobody działalności gospodarczej. Okoliczność ta stanowi...

II GSK 1936/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

nieważności decyzji. Sąd wywiódł, że strona przywołała przepis art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz...
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej: k.p.a.), art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220...

GSK 1336/04 - Wyrok NSA z 2005-03-01

działalności gospodarczej w zakresie usług pocztowych 1) uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia [...] listopada 2002 r...
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia [...] listopada 2002 r. nr [...] w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług...

VI SA/Wa 2166/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-28

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm., dalej: 'u.s.d.g.'), polegające na utrzymaniu w mocy decyzji, która dotyczy sprawy poprzednio...
wywodzie prawnym skarżąca powołała się na znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które w obecnym brzmieniu, jak uważa strona, w całości stosuje...

VI SA/Wa 3199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.; dalej 'usdg.'), polegające na wydaniu decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio...
spraw przedsiębiorców z ich wniosku., W ocenie składu orzekającego ważąc powyższe należy mieć na względzie, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje...

VI SA/Wa 1545/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-17

w związku z art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm., nazywanej dalej 'u.s.d.g....
gospodarczej, które w obecnym brzmieniu, zdaniem strony, w całości stosuje się do działalności telekomunikacyjnej, w tym do postępowań administracyjnych z udziałem przedsiębiorców...
1   Następne >   +2   +5   +10   79