Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 2205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

w KRUS jako rolnik w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej., Dyrektor ARiMR wskazał, że zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
z rozpoczęciem działalności gospodarczej w sytuacji, gdy jedyną podstawą do takiego ustalenia mogłaby być decyzja Prezesa KRUS o wyłączeniu z takiego, co doprowadziło do błędnego...

II GSK 2565/14 - Wyrok NSA z 2016-04-12

z niedostarczeniem dokumentacji dotyczącej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby wchodzące w skład Zarządu spółki oraz w związku z niedostarczeniem...
na prowadzenie przez osoby fizyczne, uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, działalności gospodarczej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, spółka została zobowiązana...

V SA/Wa 1538/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

' w ramach poddziałania 6.2 'Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...
o Działalności Gospodarczej RP (zwanej dalej: 'CEIDG'), zgodnie z którą, Skarżący prowadził od dnia [...] czerwca 2012 r. działalność gospodarczą o kodzie PKD 43.91.Z...

II GSK 88/14 - Wyrok NSA z 2015-03-03

w tym lokalu przystosowane do deklarowanego rodzaju działalności gospodarczej oraz do wyposażenia, jakie zamierza kupić. Wnioskodawca dostarczył kopię decyzji...
inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności...

II GSK 2141/14 - Wyrok NSA z 2015-10-02

pełnomocnikiem K. K. i wielokrotnie zastępowała go w jego obowiązkach przy prowadzeniu działalności gospodarczej;, 4) wnioskodawczyni planuje - na potrzeby uruchomienia zakładu...
przy ul. O. [...], [...] D. -zagospodarować powierzchnię 50m2 hali produkcyjnej, dotychczas wykorzystywaną przez jej męża, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą...

II SA/Wa 951/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), ze względu na których upadłość lub wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydanie postanowienia...
producentów., Prezes ARiMR podniósł, że spełnienie w całości żądania wnioskodawcy skutkowałoby ujawnieniem danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą...

V SA/Wa 2082/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

przedstawionych przez stronę organ podkreślił, iż małżonkowie T., mają prawo prowadzić działalność gospodarczą na kilku płaszczyznach. Pozostaje to jednak bez wpływu na fakt...
działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W takiej sytuacji grupa producentów rolnych pełni funkcję wyłącznie pośredniczącą. Nie można w takim przypadku mówić o spełnieniu...

II GSK 2135/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, którą rozpoczęła w dniu 2 listopada 2005 r., zaś przeważającym...
posiada nr NIP [...]). Pod tym samym numerem P D-S zarejestrowana jest w ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR. Oprócz działalności gospodarczej prowadzi wraz...

V SA/Wa 473/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

są tylko na powiązaniach małżeńskich, natomiast każde z nich prowadzi odrębną działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [...] C. W. prowadzi szereg działalności, w tym m.in....
tego, że J. C. prowadzi gospodarstwo rolne a W. C. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [...] C. W. w przypadku wspólnoty małżeńskiej...

II GSK 1837/15 - Wyrok NSA z 2017-04-28

jedynie 1 fakturę VAT za energię elektryczną z dnia 28 lutego 2013 r. i dodatkowo dołączył dokumentację związaną z: prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże...
dostarczone dokumenty dotyczyły głównie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a nie miejsca zamieszkania Skarżącego, Agencja wskazała, że w trakcie weryfikacji wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100