Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VI SA/Wa 2629/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-11

działalności gospodarczej to nie może być zawieszona również działalność organizatora turystyki wskazana we wpisie do rejestru. Powołał się przy tym na treść art. 26 ust. 1 i ust...
postępowania, gdyż przedsiębiorca nie zawiesił wykonywania działalności gospodarczej, albowiem zawieszenie takie nie zostało uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożone...

II SAB/Wa 569/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

, wnioskodawca) w związku z wieloma zapytaniami właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych w przedmiocie zmian w zakresie naliczania składki zdrowotnej...
15/05/2021r., a dokładnie punktu tego programu dotyczącego ujednolicenia poboru składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w stosunku do osób...

I SA/Wa 1684/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-04

0,0108 ha i nr [...] o powierzchni 0,0002 ha był L. G., prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z wolą L., i G. G., wyrażoną w umowie sprzedaży z 12 marca...
gospodarczej, a w związku ze skutecznym przekształceniem [...] - jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę [...], z dniem przekształcenia ogół praw i obowiązków...

I SA/Wa 979/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

technicznej oraz rynku sprzedaży gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą., Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych, dokonana przez rzeczoznawcę...
wykazała, że ceny nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą są wyższe od cen nieruchomości przeznaczonych pod rolę oraz od cen gruntów nabywanych na cele...

V SA/Wa 3724/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-11

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej postanawia: 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić P.K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem...
wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej., Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z (...) lipca 2021 r. Skarżący...

I OSK 422/20 - Wyrok NSA z 2022-05-26

działalności gospodarczej lub wykonywania innych zadań ustawowych lub statutowych, pozostawała kwestią ocenną organu orzekającego., Minister nie podzielił również stanowiska...
być oddawane jedynie grunty, które były im faktycznie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania innych zadań ustawowych albo statutowych. Wbrew...

I SA/Wa 1683/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-04

nr [...] o powierzchni [...] ha i nr [...] o powierzchni [...] ha był L. G., prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z wolą L. i G. G., wyrażoną w umowie sprzedaży...
. działalności gospodarczej, a w związku ze skutecznym przekształceniem [...] - jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę [...], z dniem przekształcenia ogół praw i obowiązków...

V SA/Wa 1816/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-23

o Działalności Gospodarczej postanawia: - odrzucić skargę. Pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. skarżący wniósł skargę na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] października 2020 r...

I SA/Wa 1110/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

do' przedsiębiorstwa i były wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - co potwierdzają ww. dokumenty archiwalne., Ponadto Spółka '[...]' S. A. - będąc...
kupcem rejestrowym - nie mogła posiadać majątku niewchodzącego w skład jej przedsiębiorstwa i niesłużącego prowadzeniu działalności gospodarczej, gdyż jej jedynym celem...

II OSK 1555/22 - Wyrok NSA z 2022-10-20

skarżącego działalności gospodarczej w zakresie napraw pojazdów mechanicznych w taki sposób, aby było to widoczne z drogi publicznej;, 2) przepisów postępowania...
na nieruchomości skarżącego działalności gospodarczej w zakresie napraw pojazdów mechanicznych w taki sposób aby było to widoczne z drogi publicznej., Przytoczony opis...
1   Następne >   +2   +5   11