Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I SA/Ol 760/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-06

r. nie wykazało gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W wyniku postępowania podatkowego ustalono natomiast, że podatnik jest m.in. właścicielem...
od wskazanych wyżej gruntów jako związanych z działalnością gospodarczą., Utrzymując powyższą decyzję w mocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w uzasadnieniu decyzji...

II GSK 2409/14 - Wyrok NSA z 2016-03-23

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.U. 2015 poz. 584 z późn. zm. dalej ustawa o swobodzie działalności), gdyż uregulowania...
zawarte w przepisach u.o.a., nie dotyczą kontroli działalności gospodarczej. Powołane przepisy ustawy o swobodzie działalności odnoszą się do kontroli działalności...

II GSK 933/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

powyższej decyzji naruszenie:, - art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1829 ze zm. zwaną dalej...
, że odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, stanowiąc wyposażenie pokoi hotelowych, były wykorzystywane w działalności gospodarczej Skarżącej jako element, który m.in....

VI SA/Wa 1892/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

. U. Nr 85, poz. 728, ze zm.) - dalej także jako ustawa o opłatach oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. po rozpatrzeniu odwołania M.B. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą B...
i telewizyjnych w lokalu użytkowym położonym przy ul. R[...] w Ł[...], zajmowanym na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez M.B. Kontrola została przeprowadzona...

II GSK 1264/13 - Wyrok NSA z 2014-10-07

się następująco:, w wyniku przeprowadzonej w dniu 31 maja 2012 r. kontroli w lokalu zajmowanym przez skarżącą na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej...
rejestracji odbiorników i ponoszenia opłat abonamentowych nie zaś jak podnosiła skarżąca kontroli działalności gospodarczej. Organ odwoławczy, powołując się na protokół...

VI SA/Wa 2635/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-24

Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. nakazującej T.D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] (dalej także 'skarżący' lub 'strona...
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w lokalu zajmowanym na potrzeby prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej [...]. Kontrola została przeprowadzona...

VI SA/Wa 3237/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-26

dni okresie używania ujawnionych odbiorników telewizyjnych. Zdaniem organu, nie można przyjąć za wiarygodne twierdzenia strony, że skoro prowadzi działalność gospodarczą...
działalności gospodarczej i niepełnego obłożenia obiektu połączona jest z ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Potencjalnie strona miała możliwość...

II GSK 1388/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

abonamentowej., Podkreślił, że agroturystyka, jako zarobkowa działalność usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, jest działalnością gospodarczą, z tą różnicą...
w stosunku do innych działalności, że nie stosuje się do niej przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie podlega ona wpisowi do ewidencji działalności...

VI SA/Wa 998/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

na potrzeby prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej pod nazwą Sklep [...] 'A. '. Kontrola została przeprowadzona w obecności skarżącego. W wyniku kontroli...
na jego adres zamieszkania tj. O. ul O. [...]/[...], a nie na adres wykonywania działalności gospodarczej. W uzupełnieniu odwołania skarżący zarzucił naruszenie art. 77...

VI SA/Wa 170/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

i telewizyjnych w lokalu przy ul. [...] w W., zajmowanym na potrzeby prowadzonej przez W. J. działalności gospodarczej pod firmą W. W. J. z głównym miejscem wykonywania...
działalności gospodarczej - w obecności E. J. - żony właściciela., W wyniku tej kontroli stwierdzono posiadanie w lokalu 6 odbiorników telewizyjnych będących w stanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   34