Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II OSK 1638/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, o wydanie pisemnej interpretacji obowiązującego prawa co do sposobu...
[...] października 2008 r. Wojewódzki Inspektor poinformował wnioskodawcę, że ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie upoważnia Państwowej Inspekcji...

IV SA/Wa 645/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-09

i art. 88e ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) - zwanej dalej P.d.g. oraz art...
o wykreśleniu z urzędu wpisu, do ewidencji działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Handlowego 'I.' S.C., z uwagi na niedopełnienie przez wspólników tej Spółki obowiązku...

II SAB/Go 8/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-16

Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych...
i Nasiennictwa poinformował wnioskodawcę, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o swobodzie działalności gospodarczej, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin...

II OSK 3211/14 - Wyrok NSA z 2016-09-29

:, 1. art. 84 ust. 1 ustawy o nasiennictwie w zw. z art. 6,7,8 kpa w zw. z art. 6 ust. 1 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...
. 6 ust. 1 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 20, 22 i 2 Konstytucji RP, poprzez ich błędne zastosowanie...

IV SA/Wa 1283/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] marca 2014 r. (nr [...]). W decyzji tej organ stwierdził, że T.C., prowadzący działalność gospodarczą...
poinformowany o konieczności zgłoszenia zamiaru dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym. Skarżący zarzucił ponadto organowi...

II GSK 1916/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

. art. 61a k.p.a. oraz art. 28 k.p.a. w związku z art. 7 k.p.a. oraz w związku z art. 20 Konstytucji RP i art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,, b...
działalności gospodarczej,, b) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 47e w zw. z art. 46 ust. 3 i art. 47a ust. 1 u.o.r. oraz w związku z art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 4...

IV SA/Wa 1321/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

. o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 20, 22 i 2 Konstytucji RP, poprzez ich błędne zastosowanie i przyjęcie, że odwołująca przy sprzedaży materiału siewnego...
tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej...

IV SA/Wa 1346/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

rodziny są dochody z prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej w wysokości (...) zł, emerytura męża w wysokości (...) zł oraz wynagrodzenie syna z umowy...
co do uzyskiwanych przez skarżącą dochodów z działalności gospodarczej oraz posiadanych zasobów pieniężnych, Sąd pismem z dnia 22 września 2008 r. zobowiązał wnioskodawczynię...

V SA/Wa 805/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-01

, że jest rencistą oraz prowadzi wspólnie z synem działalność gospodarczą. Skarżący oświadczył, że nie stać go na poniesienie kosztów sądowych, ponieważ firma generuje...
, że dochód z działalności gospodarczej wyniósł 1053,46 zł, natomiast za rok 2010 dochód wyniósł 483,65 zł., Na podstawie przesłanej informacji z ZUS Oddział w B. wynika...

II OSK 1865/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

pkt 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.). Zastrzeżony przez ustawodawcę wymiar czasowy kontroli...
czasowego określonego w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Data podpisania protokołu kontroli tj. 2 czerwca 2016 r. dotyczy nie faktycznych...
1   Następne >   +2   6