Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Cywilnej X

II SAB/Wa 1/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-24

o dostępie do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu do wykonania ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej, zastosowanie dyspozycji przepisu art. 23...
ustawy o dostępie do informacji publicznej wobec uporczywego naruszania przez SSC przepisów ustawy i obciążenie organu kosztami postępowania według norm przepisanych...

II SA/Wa 2043/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-09

. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] listopada 2003r...
oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:, I) wszystkich materiałów służących przeprowadzeniu konkursu na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw...

II SAB/Wa 2/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-24

Patentowego. Wniósł o zobowiązanie organu do wykonania ustawowego obowiązku udzielenia informacji publicznej, zastosowanie dyspozycji przepisu art. 23 ustawy o dostępie...
jest bezczynność organu w zakresie dostępu do informacji publicznej, zaś organ stawia zarzut niewyczerpania środków zaskarżenia., Wniosek, że skarga winna zostać odrzucona organ...

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

na wyższe stanowiska w służbie cywilnej stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...
. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] grudnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

II SA/Wa 1480/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-09

ze skargi A. C. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] czerwca 2005r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę...
przez osobę uprawnioną. Decyzję tę należy ocenić jako decyzję odmowną, podjęta w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SA/Wa 1258/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-09

Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2006 r. sygn. akt II SAB/Wa 1/06 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) oddala skargę w zakresie dotyczącym niewykonania pkt...
grzywny, stosownie do odpowiednich przepisów p.p.s.a.,, ” wymierzenie organowi grzywny, stosownie do art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, ” zobowiązanie...

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

Cywilnej z [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Wyrok został wydany...
Polskiej oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, materiałów służących do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw...

II SA/Wa 28/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-09

ze skargi A. C. na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę...

OSK 1881/04 - Wyrok NSA z 2005-10-25

[...] nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuję sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
ją decyzję Szefa Służby Cywilnej z [...], nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W uzasadnieniu sąd podniósł, że istota sprawy sprowadzała się do ustalenia...

II SA 3665/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-22

się poza korpusem służby cywilnej., Wskazał także, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej każdy ma prawo do uzyskania takiej informacji, a przesłanki...
. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw...
1   Następne >   2