Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

II SO/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

ze skargi E. Z. na bezczynność [...] Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. wymierzyć [...] Okręgowej Izbie...
o dostęp do informacji publicznej w postaci dokumentacji konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału [...] Szpitala [...]., Skarżąca podkreśliła...

II SAB/Go 26/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-27

części kosztów postępowania sądowego. Dnia 18 lutego 2015 r., działając w imieniu Stowarzyszenia [...], powołując się na regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej...
publicznych ma charakter informacji publicznej w rozumieniu art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji, zaś skarżony podmiot jest, w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie...

II SAB/Sz 120/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

. Stowarzyszenie, powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198), zwróciło się drogą elektroniczną...
dostępie do informacji publicznej, w myśl których każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach...

II SAB/Go 52/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-17

wpłynęło pismo pełnomocnika strony skarżącej, w którym oświadczył, iż związku z udostępnieniem wnioskowanej informacji publicznej, nie uiści wpisu i wniósł o umorzenie...
Stowarzyszenia [...] nie została opłacona, brak było podstaw do rozważania, czy w związku z udostępnieniem przez organ żądanej informacji publicznej postępowanie sądowe...

II OSK 1208/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

sprawie zainteresowanej E. C. w pkt V 'Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu' suplementu do dyplomu w ppkt 1 wpisano: 'Dostęp do dalszych studiów : uzyskany tytuł...
samorządu zawodowego wykonujący funkcje zlecone administracji publicznej, czy gdyby to był organ administracji publicznej. NSA wyraźnie podkreślił...

II OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2009-05-13

do dyplomu w pkt V 'Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu' w ppkt 1 wpisano: 'Dostęp do dalszych studiów: uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych...
publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony'. Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu...