Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II SA/Wa 709/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) utrzymała w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...], którą...
, ponawiając swoje żądanie, powołując się na art. 61 Konstytucji RP oraz na art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Krajowa Rada Sądownictwa decyzją z dnia [...] stycznia...

I OSK 1109/18 - Wyrok NSA z 2019-10-22

przysługuje zarówno w sytuacji braku reakcji podmiotu obowiązanego do udzielenia informacji, wymaganej ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
do jej udzielenia, a także zbadać, czy żądana informacja stanowi informację publiczną., Prawo dostępu do informacji publicznej wynika z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i obejmuje...

II SAB/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

, że prawo dostępu do informacji publicznej wynika z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i obejmuje prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy...
informacji, o jakich mowa w art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP określają ustawy, przede wszystkim ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta w art. 1 ust. 1 definiuje...

III OSK 1361/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

z posiedzeń zespołu członków KRS mają walor dokumentów urzędowych i stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej jest pojęciem niedookreślonym. Na gruncie powyższego przepisu za informację publiczną należy...

II SAB/Wa 217/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

czyli [...]. Wskazał, że z żądaniem zawartym w punkcie 1 i 2 występuje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pismo to wpłynęło do Krajowej Rady Sądownictwa w dniu...
Rady Sądownictwa w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie dotyczących go akt w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 496/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

Krajowej Rady Sądownictwa o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), informacji na temat...
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie ma sporu miedzy stronami co do tego, że Przewodniczący KRS jako organ władzy publicznej (art. 4 ust. 1 ustawy...

I OSK 199/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

. Wskazał, że z żądaniem zawartym w punkcie 1 i 2 występuje w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pismo to wpłynęło do Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 30...
Sądownictwa w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia 18 stycznia 2018 r. o udostępnienie dotyczących go akt w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I OZ 930/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

12 marca 2018 r. (art. 21 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 83 § 2 P.p.s.a.). Skarga z dnia 23 lutego 2018 r. (zarejestrowana w Sądzie...
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jednakże w przypadku, gdy przedmiotem skargi jest sprawa z zakresu dostępu do informacji publicznej (tak jak ma to miejsce...

II SO/Wa 12/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-23

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.1764, z późn. zm.) - zwanej dalej u.d.i.p., do skarg rozpatrywanych w postępowaniach...

II SAB/Wa 615/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

) art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.; zwanej dalej...
przysługuje inny tryb dostępu do wnioskowanej informacji publicznej (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.), bądź też, że wnioskowana informacja nie posiada waloru informacji publicznej...
1   Następne >   2