Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SAB/Gd 138/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-24

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm). przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem...
ani też nie wydal decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Dodano, że jest to już trzecia sytuacja gdzie WKZ nie udziela odpowiedzi...

IV SAB/Po 182/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 782 ze zm. dalej jako ustawa) żądał:, - zobowiązania W. Wojewódzkiego Inspektora Zabytków do udzielenia żądanej...
Konserwator Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Generalny Konserwator Zabytków do załatwienia wniosku T...

II SO/Gd 9/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-22

regulację wynikającą z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) - dalej jako 'u.d.i.p....
sprawy z wniosku A w S. o wymierzenie grzywny . Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków . z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej...

I OZ 1287/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Górskiej i Doroty Jadwiszczok od rozpoznawania niniejszej sprawy w przedmiocie bezczynności Konserwatora Zabytków Miasta S. w zakresie dostępu do informacji publicznej...
o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi B.J. na bezczynność Konserwatora Zabytków Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-06

środków, a zasadą powszechności i równości w ponoszeniu ciężarów i świadczeń publicznych. Prawo dostępu do sądu nie ma charakteru absolutnego i może być przedmiotem...
ubiegający się o przyznanie prawa pomocy musi wykazać, tj. należycie udokumentować swoją sytuację materialną, gdyż to na podstawie przekazanych przez niego informacji Sąd...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-07

w ponoszeniu ciężarów i świadczeń publicznych. Prawo dostępu do sądu nie ma charakteru absolutnego i może być przedmiotem uzasadnionych prawnie ograniczeń. W przypadku, gdy dostęp...
musi wykazać, tj. należycie udokumentować swoją sytuację materialną, gdyż to na podstawie przekazanych przez niego informacji Sąd dokonuje merytorycznej oceny wniosku...

II SA/Gd 244/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-15

publicznej działają na podstawie prawa i dokonanie zaskarżonych czynności z rażącym naruszeniem powyżej powołanych przepisów, co w konsekwencji doprowadziło do wpisania...
faktycznym. Z karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego (S.) w pkt 2 zamieszczono informację o czasie powstania obiektu określając go jako 'k.XVII, 2 poł. XIX w.'. Tymczasem...

II SO/Gd 12/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-25

. Następnie, w dniu 16 listopada 2020 r. wnioskodawca ustalił w Wydziale Informacji Sądowej tutejszego Sądu, że na dzień 10 listopada 2020 r. organ nie przekazał Sądowi...
m.in. by mógł mieć dostęp do akt sprawy w EZD. Organ wskazał ponadto, że czyni ciągłe starania o to, by przywrócić Urząd do pełnej sprawności, w tym reorganizuje...

II SAB/Gd 21/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-18

. 329) dalej jako p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności...
administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w określonych przypadkach, w tym - w zakresie wydania decyzji...

II SA/Po 113/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-11

wskazali też, że w zaleceniach pokontrolnych nie podano: przepisu lub upoważnienia do podpisania dokumentu przez Kierownika Delegatury WUOZ, informacji, z których wynikałoby...
administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. W świetle treści art. 40 ust. 1 i 2...