Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

II SA/Po 2612/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-01-28

Skarga A. M. na uchwałę Zarządu Województwa z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia niewonności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w G.W. postanawia : odrzucić skargę /-/T.M. Geremek

II SA/Po 2939/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-08-18

Sprawa ze skargi A. M. na uchwałę Zarządu Województwa z dnia [...] w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala; oddala skargę /-/ B. Koś /-/ M. Lorych-Olszanowska /-/ T. Geremek

II SA/Op 273/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-03

przy pracy, chorobom zawodowymi zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, dążąc do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a nadto spełnia wymagania prawne...

II GZ 800/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-31

mu wykonywanie jakichkolwiek czynności zawodowych. Adnotacja na ww. zwolnieniu informuje, że choroby może 'chodzić' świadczy o tym, że możliwe jest jego ograniczone...
w sprawie wynosi 200 zł. W związku z powyższym uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącej i związane było z chorobą Prezesa Zarządu. Do wniosku...

III SA/Łd 190/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

ścieżki rozwoju zawodowego. Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu miała być realizacja takich form wsparcia jak: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem...
Indywidualnego Planu Działania (IPD), poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie i kursy umożliwiające...

II GZ 1295/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

, że choroba uniemożliwiła mu wykonywanie jakichkolwiek czynności zawodowych. Brak jakiekolwiek oceny lekarskiej w tym zakresie na przedłożonym zaświadczeniu znacznie...
chorobowych w tym czasie i ich wpływu na możliwość wykonywania czynności zawodowych. Co więcej, w zaświadczeniu jest mowa o 'przewlekłym' charakterze choroby (astmy oskrzelowej...

III SA/Gd 363/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-05-28

podniesienia poziomu umiejętności osób dorosłych (450 uczestników projektu w wieku aktywności zawodowej) w obszarze TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne)., Pismem...
zyskała status oddzielnego zadania. W podpunkcie B.2 'Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu', wynagrodzenie doradców zawodowych w kontekście popytowego...

III SA/Gl 882/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-15

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno - zawodowym [...] osób...
dotyczące całego województwa [...] zostały przywołane jedynie kilkukrotne, a odwołania te miały związek np. z biernością zawodową, której problematyka badana...

I GSK 1291/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-11

oraz późniejsze konsekwencje po przebytej chorobie. Dowodem na powyższe jest karta pacjenta od lekarza psychiatry i zwolnienia lekarskie. W tych okolicznościach niedochowanie 14...
czerwca 2022 r., co zostało potwierdzone dokumentami. W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej powołując się na okoliczność choroby, uprawdopodobnił brak winy w uchybieniu...

I GSK 1546/19 - Wyrok NSA z 2020-03-11

od doradcy, nie tylko wiedzy merytorycznej, ale i doświadczenia zawodowego w pracy z takimi osobami. Wiedza na temat chorób, ich skutków, możliwych objawów oraz wskazań...
o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego 4 grudnia 2017r., na 'Zapewnienie doradcy zawodowego uczestnikom projektu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...
1   Następne >   +2   6