Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 1073/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

. Jednocześnie wnioskodawca nadesłał wyciągi z emerytury, kserokopię legitymacji osoby niepełnosprawnej, odpis wyroku Sądu o chorobie zawodowej i faktury za wykupione leki...

IV SA/Wa 1073/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

, kserokopie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odpis wyroku Sądu o chorobie zawodowej i faktury za wykupione leki - za miesiąc styczeń w wysokości 113, 77 złotych...

III OSK 1258/21 - Wyrok NSA z 2022-04-07

fizycznych, które nabyły drewno bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (jako konsumenci)., Jednocześnie decyzją z [...] października 2017 r. w pozostałym zakresie...
udostępnienia informacji publicznej w zakresie danych nabywców drewna będących osobami fizycznymi, które nabyły drewno bez związku z działalnością gospodarczą lub zawodową...

IV SA/Wa 428/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-17

nr (...) i (...) przy ul. (...), a także pociągnięcie do odpowiedzialności zawodowej i służbowej osób winnych zaistniałej sytuacji., Zdaniem skarżącej Minister...
instalacji elektrycznych bez ograniczeń i swoje stanowisko opiera na doświadczeniu zawodowym zdobytym na budowach przemysłowych województwa poznańskiego, budowach...

IV SA/Wa 1894/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-01

i jest znacznie ograniczony w wykonywaniu czynności zawodowych., Jak wynika z decyzji ZUS z dnia [...] marca 2015 r. skarżący osiąga dochód z emerytury. Poza zaliczką...
, w zależności od chociażby nasilenia objawów choroby, konieczności dodatkowych badań lub konsultacji lekarskich, czy też potrzeby osobistego stawiennictwa w sądzie...

IV SA/Wa 427/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-26

się one słabe, mniej odporne, bardziej podatne na choroby i zjawiska losowe. Dlatego spada ich liczebność i w konsekwencji zanikają. Fragmentacja siedlisk spowodowana...
pracowników o odpowiednim do wykonywanych zadań, poziomie wiedzy (przygotowania zawodowego), na podstawie delegacji zawartej w art. 103 ust. 4 ustawy, Minister Środowiska kierując...

IV SA/Wa 2187/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-30

poprzez stan siły wyższej. Do okoliczności uzasadniających przyjęcie braku winy w niedopełnieniu czynności procesowej w terminie należą obłożna choroba zainteresowanego...
przywrócenia terminu należy uwzględnić wiedzę i konieczność zachowania szczególnej zawodowej staranności w postępowaniu przez tego pełnomocnika. Podkreślenia wymaga...

IV SA/Wa 971/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ((Dz.U. z.2020 r. poz. 1842, dalej: 'ustawa...
, że osoby odpowiedzialne za prawidłowe działanie spółki bardzo często swoje obowiązki zawodowe wykonują poza spółką. Spotykają się z kontrahentami, uczestniczą w naradach...

IV SA/Wa 1554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-02

ale i leśnictwa lub przyrody) mających odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, oddalenie wniosków dowodowych skarżących, odstąpienie od przesłuchania w sprawie strony...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, z późn. zm.), zostają skierowane...

IV SA/Wa 2637/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-27

r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...
przemysłu energetycznego - Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie...