Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

III SA/Wr 1393/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-24

. W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach podał, że jest właścicielem domu o powierzchni 1.000 m² i wartości 300.000 zł, który, tak samo jak samochód...
dni, pod rygorem rozpoznania wniosku na podstawie akt sprawy, dodatkowych informacji i dokumentów źródłowych dotyczących sytuacji materialnej i rodzinnej., Z akt sprawy...

III SAB/Wr 19/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-27

się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć...
na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego., Postępowanie...

III SA/Wr 1393/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-14

o stanie rodzinnym, majątku i dochodach podał, że jest właścicielem domu o powierzchni [...] m² i wartości [...] zł, który, tak samo jak samochód, jest przedmiotem zajęcia...
na podstawie akt sprawy, dodatkowych informacji i dokumentów źródłowych dotyczących sytuacji materialnej i rodzinnej., Z akt sprawy wynika, że skarżący nie zareagował...

II SA/Gl 1622/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-20

rodzinnej oraz diety radnej w łącznej wysokości 1707 zł brutto miesięcznie. Ponieważ informacje zawarte w druku formularza okazały się niewystarczające dla rozpoznania...
. Sam ten fakt nie może zaś świadczyć o trudnym położeniu materialnym wnioskodawczyni. Jest bowiem ona właścicielką gruntów rolnych o pow. ponad 9 ha...

II OSK 3218/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

i konieczność zakupu oczyszczacza powietrza w celu ochrony przed negatywnymi skutkami jakości powietrza. Zdaniem skarżącego, prawo do nienaruszonego życia prywatnego i rodzinnego...
prawnego skarżącego nie może świadczyć przyjęcie niewystarczających, w ocenie skarżącego, mechanizmów ochrony powietrza. Nie oznacza to bowiem ograniczenia...

II SA/Gl 639/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-15

przed negatywnymi skutkami jakości powietrza. Tymczasem zdaniem skarżącego, prawo do nienaruszonego życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania, wynika z art. 8 ust. 1 Konwencji...
zaskarżonej uchwały naruszyło tak ujęty interes prawny. O naruszeniu interesu prawnego skarżącego nie może świadczyć przyjęcie niewystarczających, w ocenie skarżącego...

II OSK 2507/16 - Wyrok NSA z 2017-10-10

i rekreacyjnych, a także pięciu rodzinnych ogrodów działkowych, na których jest ponad 700 ogródków. Jest to teren płaski, pozbawiony kompleksów rolnych i leśnych, dla całego...
, nie zwalnia z potrzeby jej merytorycznej oceny (przydatności dla sprawy). Inne zapatrywanie świadczyłoby o iluzoryczności wymogu opiniowania i prowadziłoby do kwestionowanej...

III OSK 4685/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-22

handlowego, nie jest zatem podmiotem praw odnoszących się do osób fizycznych, takich jak prawo do życia prywatnego, rodzinnego, czy też decydowania o swoim życiu osobistym...
omawianego przepisu prowadzi do wniosku, iż 'osoba trzecia' oznacza osobę trzecią wobec organu samorządu województwa. Świadczy o tym wykładnia językowa powołanego przepisu...

III SA/Wr 241/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-07

i mężczyzn biorących udział w projekcie świadczy o tym, że dysponuje danymi, które pozwalają na określenie wskaźników w podziale na płeć, dlatego skarżąca powinna wskazać...
, ograniczenia czasowe związane z obowiązkami rodzinnymi, bariery związane z niepełnosprawnością, bariery psychologiczne, niechęć do nowinek i zmian. IZ RPO WD zwróciła uwagę...

III SA/Wr 611/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą...
w firmie 'B' Spółka Komandytowa)', jak również, że posiada status małego przedsiębiorcy, o czym świadczą dane zawarte w załączniku., W trakcie weryfikacji danych w oparciu...