Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 2342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

I instancji zakup sprzętu AGD potraktować należy jako niepieniężne świadczenie z pomocy społecznej w postaci pomocy rzeczowej, o której mowa w art. 36 pkt 2e) ups...
. Przyznanie tego świadczenia wymaga przeprowadzenia postępowania celem zweryfikowania określonych w ustawie i we wniosku o dofinansowanie projektu kryteriów, przy czym wywiady...

I SA/Ol 435/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-18

powiązań gospodarczych, organizacyjnych i rodzinnych mogących wskazywać na istnienie jednego organizmu gospodarczego. Zaznaczyła, że w dokumentach przedstawionych w dniu 3...
kwietnia 2013r. spółka nie odniosła się w żaden sposób do powiązań rodzinnych między nią, a Y S.A. w D. Odnosząc się do kolejnego kryterium wskazała, że inwestycja...

I SA/Ol 436/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-18

gospodarczych, organizacyjnych i rodzinnych mogących wskazywać na istnienie jednego organizmu gospodarczego. Zaznaczyła, że w dokumentach przedstawionych w dniu 3 kwietnia...
2013r. spółka nie odniosła się w żaden sposób do powiązań rodzinnych między nią, a Y. S.A. w D.. Odnosząc się do kolejnego kryterium wskazała, że inwestycja w ocenie...

V SA/Wa 1004/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

. Zakup sprzętu AGD należy potraktować jako niepieniężne świadczenie z pomocy społecznej w postaci pomocy rzeczowej, o której mowa w art. 36 pkt 2e) ustawy o pomocy...
społecznej. Przyznanie tego świadczenia wymaga przeprowadzenia postępowania celem zweryfikowania określonych w ustawie i we wniosku o dofinansowanie projektu kryteriów...

V SA/Wa 551/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

) zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwu lat;, 6) zaświadczenie o sytuacji rodzinnej wnioskodawcy...
rodzinnego wnioskodawcy lub budzi wątpliwości, sąd (a w związku z art. 258 § 1 p.p.s.a również referendarz sądowy) na podstawie art. 255 p.p.s.a., ma prawo wezwać taką osobę...

V SA/Wa 1698/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

i integracja społeczna. Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego., Pismem z dnia [...] maja 2012 r., Instytucja Organizująca Konkurs...
i rodzinnego., Skarżąca wniosła o uwzględnienie skargi poprzez stwierdzenie, że ocena projektu 'została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazanie sprawy...

V SA/Wa 705/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

przyznających świadczenia na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia, zagospodarowanie., - B. Z. zatrudnionej w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego Powiatowego Centrum...
cywilnego nie przewiduje formy szczególnej, w tym pisemnej dla ważności umowy świadczenia usług. Organ swoim postępowaniem naruszył również art. 7 Kodeksu postępowania...

V SA/Wa 376/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

świadczenie, co z kolei stanowi podwójne finansowanie wydatków., Odnośnie zatrudnienia I.M. IZ PO KL ustaliła, że była ona zatrudniona w MOPS na stanowisku kierownika zespołu...
, poprzez:, - diagnozowanie problemów rodzin i ich członków,, - poradnictwo - konsultacje oraz pomoc w problemach rozwojowych, wychowawczych, małżeńskich, rodzinnych...

V SA/Wa 760/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

z rodzinnym oraz przełamywanie barier w dostępie do edukacji'. Poprawka ta została wprowadzona w oparciu o kartę oceny merytorycznej i uwagi obu oceniających wskazujące 'brak...
były niejednoznaczne, o czym mają świadczyć taki sformułowania jak np. 'niedostatecznie uzasadnia', 'nie do końca wiadomo', 'nie została zdiagnozowana w sposób wystarczający...