Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 1684/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

wnioskodawczyni, które prowadzi wraz z mężem oraz czwórką małoletnich dzieci, jest wynagrodzenie za pracę męża w wysokości ok. 1.460 zł netto miesięcznie, a także świadczenia...
rodzinne w łącznej kwocie 584 zł netto., Według oświadczenia ani wnioskodawczyni ani jej rodzina nie posiadają żadnego majątku. Skarżąca jest osobą bezrobotną (kopia...

II SA/Ol 298/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-02

z otrzymywanymi alimentami w kwocie '[...]' - wynosi '[...]' i 'nie wystarcza nawet na utrzymanie w ubóstwie'. Dodano, że matka skarżącego pobiera świadczenia rodzinne na dzieci...
do dokonywania potrąceń z renty, pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego), świadczeń rodzinnych otrzymywanych przez matkę (decyzja o przyznaniu zasiłków rodzinnych i dodatków...

II SA/Ol 299/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-24

w kwocie 1.150 zł - wynosi 1.983,99 zł i 'nie wystarcza nawet na utrzymanie w ubóstwie'. Dodano, że matka skarżącego pobiera świadczenia rodzinne na dzieci...
Naczelnika Urzędu Skarbowego), świadczeń rodzinnych otrzymywanych przez matkę (decyzja o przyznaniu zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków), ponoszonych...

II SA/Ol 299/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-09

świadczenia rodzinne na dzieci 'i to jest bardzo pomocnym źródłem utrzymania rodziny'. Ojciec otrzymał ponadto zapomogę tytułem zwrotu kosztów poniesionych na leki. Odnosząc...
Naczelnika Urzędu Skarbowego), świadczeń rodzinnych otrzymywanych przez matkę (decyzja o przyznaniu zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków), ponoszonych wydatków...

II SA/Ol 298/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-09

świadczenia rodzinne na dzieci 'i to jest bardzo pomocnym źródłem utrzymania rodziny'. Ojciec otrzymał ponadto zapomogę tytułem zwrotu kosztów poniesionych na leki...
, pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego), świadczeń rodzinnych otrzymywanych przez matkę (decyzja o przyznaniu zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków), ponoszonych...

II SA/Ol 424/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-17

w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114, ze zm., dalej jako: u.ś.r.) z uwzględnieniem ustawy P.s.w. oraz ust. 2 pkt 1...
przyznać świadczenia, kierując się jedynie poglądem na różne sytuacje życiowe wnioskodawcy., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Podnieść należy, iż w myśl...

II SAB/Wa 132/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01

samodzielne gospodarstwo domowe, a osiągany w tym gospodarstwie dochód sprowadza się do kwoty 439 zł netto wypłacanego mu świadczenia socjalnego., Ponadto sytuacja majątkowa...
ustalona w sprawie IV SAB/Wa 135/07 nie uległa zasadniczej zmianie, a tym samym wyłącznym źródłem dochodu skarżącego nadal pozostaje świadczenie socjalne (obecnie w kwocie...

II SA/Bd 652/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-03

, ale również nie uzyskuje jakiejkolwiek pomocy np. od rodziny - co wyraźnie oświadczył., Wskazał co prawda, że otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, ale nie podał ich wysokości...
oraz na co je konkretnie przeznacza. Ponadto jak stwierdził, są to świadczenia okresowe., Wobec tego należało uznać, że jego wywody są nielogiczne i nieracjonalne a tym samym...

II SA/Wa 3187/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

materialnej - obok utraty zatrudnienia - skarżący wskazuje śmierć dziadka, który wspierał finansowo jego matkę, a obecnie on jest zobowiązany do świadczenia tej pomocy polegającej...
materialnej, a także przekazania zaświadczenia potwierdzającego konieczność korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej w wyniku utraty stałego źródła dochodu...

II SA/Wa 1882/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-19

[...] w [...], podkreślając, że niemal wszyscy nauczyciele, którzy nie nabyli uprawnień do świadczenia kompensacyjnego lub świadczenia emerytalnego, znajdą zatrudnienie...
rodzaju akcjach, organizowane są różne uroczystości, wycieczki, spotkania rodzinne i integracyjne. Ponadto dzieci biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych takich jak: Koło...
1   Następne >   +2   5