Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OSK 177/09 - Wyrok NSA z 2009-08-19

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.), organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie do 17 września 2008 r. poprzez...
o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.)., Stosownie do treści § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego...

I OW 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) - świadczenia rodzinne wypłaca organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby...
o świadczenia rodzinne, który m.in. stwierdza, że postępowanie w sprawie o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania...

I OW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

. U., S. U., M. U., na okres od dnia 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. Nie ubiegała się o świadczenia rodzinna na syna R., ani też nie wpisała syna do składu rodziny...
., wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie przemawia za tym, by miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o prawo świadczenia rodzinnego była C.. Zaznaczono...

IV SA/Po 666/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-20

Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję W dniu [...] grudnia 2009 r. J.P. złożył...
otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji...

I OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

opiekuna. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne wypłaca organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby...
Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.),właściwość...

VIII SAB/Wa 3/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

o świadczenia rodzinne jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby i organ ten prowadzi postępowanie na mocy art. 20 ust. 2...
rodzinnych, w myśl, art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) organem właściwym w postępowaniu...

II SAB/Bk 35/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-18

. 992 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U....
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (rozporządzenia wykonawczego do w/w ustawy) postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków...

II SAB/Ke 28/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-26

niejawnym skargi S. M. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie świadczenia rodzinnego p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. W dniu 30 sierpnia...
sierpnia 2007r. oraz 17 września 2007r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych pozostawił bez rozpatrzenia jego wniosek o świadczenie rodzinne na synów J...

IV SA/Wr 731/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-30

sprawy ze skargi I. Ł. w przedmiocie wydania nakazu zapłaty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę od dnia [...] r. do dnia zapłaty i żądania odszkodowania...
odrzucić skargę Pismem z dnia [...]r. I. Ł. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu żądając wydania nakazu zapłaty świadczeń rodzinnych wraz...

II SAB/Ke 22/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-26

przez stronę świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2010/2011., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30...
publicznej, polegająca na niewydaniu przez organ I instancji decyzji w sprawie wnioskowanych przez skarżącą świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2010/2011. Wynika...
1   Następne >   +2   +5   8