Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

I OW 188/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-09

), w brzmieniu obowiązującym od 13 lipca 2021 r., w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenia rodzinne...
pobrała świadczenie rodzinne lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń. Powyższy przepis przesądza o fakcie, że zmiana miejsca zamieszkania osoby...

I OW 59/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-06

jako 'u.ś.r.') zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym. Z kolei w myśl art. 25 ust. 5 u.ś.r. w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby...
, której przyznano świadczenia rodzinne, dotychczasowy organ właściwy przekazuje wydaną decyzję wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce...

I OW 194/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-15

dowodowego w celu ustalenia, czy zaistniała którakolwiek z przesłanek wskazanych w art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tylko w takiej sytuacji świadczenie...
11 przez organ właściwy rozumie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne...

I OW 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) świadczenia te przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa...
drugim reguluje świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego. Zgodnie z art. 4 zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku...

I OW 124/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

do zasiłku rodzinnego, 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a oraz 4) jednorazowa...
14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego, w którym w dziale świadczenia rodzinne koordynacją objęte są wszystkie elementy polskich...

I OW 197/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne., Organ wyjaśnił, iż skoro B.S., w dniu 4...
do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych...

I OW 64/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-06

dla realizacji świadczenia., Wskazując na brzmienie art. 25 ust. 5 zd. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615...
') zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym. Z kolei w myśl art. 25 ust. 5 u.ś.r. w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby...

I OW 102/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

, poz. 2255 ze zm.), postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne...
lub otrzymującej świadczenia rodzinne, w związku z czym uznano, że organem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest Urząd Miasta w D., W odpowiedzi na wniosek...

I OW 71/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

. Jeśli tak, to marszałek województwa wydaje decyzję w przedmiocie świadczenia rodzinnego. W przeciwnym przypadku przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa...
lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne ( art.3 pkt 11 ustawy). Z kolei, gdy mowa w ustawie o przepisach...

I OW 73/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

o świadczenia rodzinne w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie...
rodzinnych, tj. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne., W niniejszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   38