Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2861/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-07-03

jako na osobę otrzymującą rentę, to pozostając w sprzeczności z dokonanymi przez organy podatkowe ustaleniami, iż renta rodzinna była świadczeniem przyznanym jego małoletniej...
z tytułu renty rodzinnej otrzymywanej przez jego małoletnia siostrę, której w tymże okresie był opiekunem prawnym ustanowionym na mocy orzeczenia sądowego. We wniosku...

SA/Sz 1045/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-05-19

się na takie, a nie inne, określenie warunków wykonania świadczenia art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
gospodarczego z osobą, której przysługują szczególne ulgi w podatku dochodowym albo też wykonywanie przez podatnika świadczenia dla innego podatnika na warunkach rażąco...

SA/Sz 647/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-04

świadczenia., W przepisach ust. 5 i ust. 6 art. 11 cyt. ustawy, ustawodawca określił przejęcie powiązań rodzinnych i powiązań kapitałowych, o których mówi w przepisie...
Możliwość określenia wysokości cen za wykonane świadczenia między podatnikami przez organy podatkowe na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...

SA/Sz 1921/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-20

rodzinna przesądza o tym, iż spełnione przez podatnika - tytułem umowy renty - świadczenie pieniężne w istocie stanowi wypełnienie, ciążącego na podatniku z mocy ustawy...
, iż przyrzeczone świadczenie zostało wypłacone. Uprawniona z tytułu renty - matka podatnika -uzyskała w tym okresie /1998 r./ również dochody z tytułu ubezpieczenia...

SA/Sz 453/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-05-16

było świadczeniem alimentacyjnym, skoro, mimo wieku, był on nadal studentem bez własnych dochodów. Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani...
. Jest to w istocie wykonanie obowiązku alimentacyjnego, którego nie można obchodzić poprzez nazwanie świadczenia rentą. Izba Skarbowa w S. decyzją z dnia 25 stycznia 2000 r., wydaną...

SA/Sz 1685/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-04-25

Wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez jednego z małżonków /sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług, import itp./ nie czyni...
od towarów i usług, stwierdzono, iż podatnik ten prowadził od dnia 2.01.1998 r. działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych prowadząc 'Zajazd...

SA/Sz 3/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-05

zlecenia czy o dzieło, osobie która jest członkiem Rady Nadzorczej nie jest 'wydatkiem poniesionym na rzecz członka rady nadzorczej' a zapłatę za konkretne świadczenie...
na rzecz tego podmiotu świadczeń na warunkach korzystniejszych, odbiegających od ogólnie stosowanych w miejscu i czasie wykonywania świadczenia, gdy w wyniku takich powiązań...

SA/Sz 1956/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-11-26

. Należy podkreślić, że kiedy już wcześniej skarżąca powołując się na swoją trudną sytuację materialną i rodzinną wniosła o rozłożenie na raty zaległości podatkowej za 1994 r...

SA/Sz 1617/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

omawianej ustawy, wynika z kolei, że faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży towarów lub odpłatne świadczenie usług powinna zawierać co najmniej informacje wymienione...
lub świadczenia usług fakturą wystawioną sprzecznie z przepisami rozporządzenia powoduje, w myśl jego par. 31 ust. 4, że faktura taka nie stanowi podstawy do obniżenia podatku...

SA/Sz 482/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-04-21

prawną - spółka cywilna., (...) Z ustaleń kontroli wynika też, że do 30 czerwca 1994 r. działalność gospodarczą prowadziła samodzielnie Grażyna O. Świadczą o tym składane...
się to bez zmiany numeru ewidencyjnego podmiotu prowadzącego działalność, co świadczy o tym, że nie powstał nowy podmiot gospodarczy, a jedynie formalnie potwierdzone...
1   Następne >   2