Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 139/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a także stanowi przejaw tego, że z woli ustawodawcy renta planistyczna...
Gminy Chrząstowice z dnia 29 października 2009 r., Nr XXX/214/2009 w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej...

II SA/Op 79/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-18

dowodowym w sprawie ustalenia renty planistycznej jest wycena sporządzona przez uprawnioną osobę. Zgodnie z art. 37 ust. 11 ustawy, w odniesieniu do zasad określania wartości...
została stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości 20% od wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany jej przeznaczenia, organ uznał ponadto, że uchwalenie...

II SA/Op 159/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-24

można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy, na przykład...
z art. 36 ustawy, poprzez wprowadzenie zerowej stawki planistycznej. Wojewoda wskazał, że art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy stanowi, że w planie miejscowym określa...

II SA/Op 9/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-03

oraz ustalenie renty planistycznej w wysokości 30 %. W zakresie wartości nieruchomości wskazali, iż w momencie zakupu przedmiotowa nieruchomość miała wartość wyższą od przyjętej...
, ani też nie zastępuje uzasadnienia tej decyzji, gdyż jest obligatoryjnym dowodem w postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej...

II SA/Op 64/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-08

. Wskazując na analogiczny problem, który wystąpił w przypadku zasadności pobierania renty planistycznej, tzw. opłaty wynikającej z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r...

II SA/Op 388/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-28

działek. Gdyby został poinformowany o konieczności zapłaty renty planistycznej, to skorygowałby odpowiednio ceny gruntu do korzystnej dla siebie wysokości., Postanowieniem...

II SA/Op 452/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-22

zasady ustalenia opłaty adiacenckiej. Omawia je Agnieszka Lorek w opracowaniu 'Opłata adiacencka i renta planistyczna' Wyd. Presscom, Wrocław 2010 r., str 23 - 24. Bez względu...
może odstąpić. Podkreślił, że poniósł już znaczące wydatki przy rozgraniczeniu działek objętych podziałem, tj. opłatę planistyczną, wynagrodzenie geodety, sporządzenie mapek...
1   < Poprzednie   2