Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 519/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-14

, ustalił rentę planistyczną jedynie w odniesieniu do działek o numerach a i b, a nie co do całej zbytej nieruchomości. Argumentował organ, że w orzecznictwie...
sądowoadministracyjnym wypracowano stanowisko zgodnie, z którym możliwe jest ustalenie renty planistycznej w stosunku do części działek objętych jedną księgą wieczystą, ale wyłącznie...

II SA/Op 550/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-19

, co również wskazuje na brak podstaw do obciążenia jej rentą planistyczną. Nadto organ pierwszej instancji nie uwzględnił całokształtu okoliczności stanowiących podstawę...
zagospodarowania przestrzennego, co wskazuje na brak podstaw do naliczenia renty planistycznej. Ponadto skarżąca odwołała się do definicji pojęcia ceny, która w Słowniku Języka...